มข.แอ่นอกรับไม่กลัวเสียชื่อ 4หลักสูตรมีปัญหา ย้ำอาจารย์ไม่ครบ

17 มกราคม 2561
74,161

มหา'ลัยขอนแก่น แอ่นอกรับไม่กลัวเสียชื่อ 4หลักสูตรมีปัญหา ย้ำอาจารย์ไม่ครบ โว 340 หลักสูตรที่สอนอยู่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ม.ค.2561 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ได้มีการประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ผ่านการเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน ในปีการศึกษา 2558 และปี 2559 ของสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเสนอให้สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ งดรับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างเร่งด่วน ภายใน 90 วัน ซึ่งจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในองค์กรของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัด พบว่ามีหลักสูตรที่ไม่อยู่ 182 หลักสูตร ซึ่งปรากฏว่ามีรายชื่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน

ประกอบด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย,หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน สังกัดคณะแพทยศาสตร์,หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ข้อมูลการประเมินหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ เป็นข้อมูลที่ได้สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดทำการประเมินภายใน แล้วจะส่งข้อมูลผลการประเมินไปยัง สกอ. ก่อนที่จะเผยแพร่รายชื่อว่าหลักสูตรใดบ้างที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นทราบอยู่แล้วว่าหลักสูตรใดบ้างที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละรอบปี เนื่องจากมีหลักสูตรที่จะต้องกำกับมาตรฐานอยู่เสมอ และในช่วงที่มีการทำหลักสูตร จะต้องมีการส่งข้อมูลให้ สกอ.รับทราบ ซึ่งการดำเนินการต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ. กำหนดตลอดเวลา แต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในระหว่างการดำเนินการของหลักสูตรนั้นๆ ยังคงรักษาคุณภาพอยู่เสมอ
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบการกำกับติดตามมาตรฐานในทุกหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลักสูตรอยู่ ประมาณ 340 หลักสูตร จากการติดตามพบว่า บางหลักสูตรในแต่ละปีที่ไม่ผ่านการกำกับ ซึ่งจะมีตัวชี้วัดอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งตามเกณฑ์ที่ สกอ.ได้กำหนดเอาไว้ว่า หากไม่ผ่านตัวชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งขององค์ประกอบที่ 1 คือ เรื่องจำนวนและคุณสมบัติอาจารย์ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ก็ถือว่าไม่ผ่านตามข้อกำหนด ซึ่งระบุว่าในช่วงระยะเวลาของการดำเนินการของหลักสูตร ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อย 5 คน อยู่อย่างน้อย 9 เดือน ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งในบางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า มีอาจารย์ประจำหลักสูตรลาไปศึกษาต่อในระหว่างปี มีอาจารย์บางคนเกษียณอายุราชการในระหว่างปี จึงทำให้ในบางช่วงของการดำเนินการของหลักสูตรมีอาจารย์ไม่ครบตามข้อกำหนดของ สกอ. แต่ในหลักสูตรนั้นๆ ก็ยังมีการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โดยมีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการมาเป็นอาจารย์สอนพิเศษในหลักสูตรนั้นๆ ในขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยก็มีการแก้ไขด้วยการกำหนดอัตราใหม่ขึ้นมา เพื่อเปิดรับอาจารย์ใหม่มาสอนในหลักสูตร ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ดังนั้น ตามที่ สกอ.ได้ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ซึ่งมีหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมอยู่ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอชี้แจงว่า หลักสูตรดังกล่าว ยังคงมีการเรียนการสอนที่เข้มข้นและได้มาตรฐาน เพียงแต่ไม่ผ่านตัวชี้วัดในการประเมินเรื่องของจำนวนอาจารย์เท่านั้น

ทั้งนี้ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 หลักสูตร ที่มีรายชื่อไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ตามที่ สกอ.ประกาศ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงโดยการยุบเลิกหลักสูตรดังกล่าว เพื่อควบรวมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และอยู่ในเกณฑ์ผ่านการกำกับมาตรฐานหลักสูตรในการประเมินปีต่อไป,

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เป็นหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเดียวกัน และอยู่ภายใต้เกณฑ์การกำกับมาตรฐานเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำกับติดตามเพื่อปรับมาตรฐานในตัวชี้วัด 1 ตัวที่ยังไม่ครบถ้วนแล้ว ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ผ่านการประเมินการกำกับมาตรฐานในรอบปีต่อไปเรียบร้อยแล้ว โดยนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตรนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติจากยุโรปและอาเซียน รวม 10 คน ซึ่งไม่มีนักศึกษาไทยศึกษาในหลักสูตรนี้

และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อปิดหลักสูตรมาเกือบ 3 ปีแล้ว ก่อนจะมีระบบการการกำกับมาตรฐาน โดยไม่ได้รับนักศึกษาใหม่มาอย่างต่อเน่องเป็นเวลา 4 ปี เมื่อนักศึกษาปัจจุบันได้สำเร็จการศึกษาแล้ว การปิดหลักสูตรก็จะเป็นไปโดยสมบูรณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง