โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง '16ศาสตราจารย์' จาก8มหาวิทยาลัย

12 มกราคม 2561
288

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "16ศาสตราจารย์" จาก8มหาวิทยาลัย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์
มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์จรัญ โฆษณานันท์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒. รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
๓. รองศาสตราจารย์เกษรา พัฒนพิฑูรย์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๔. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ไชยทิพย์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
๕. รองศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๖. รองศาสตราจารย์ธวัชชัย สุวรรณพานิช ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
๗. รองศาสตราจารย์วิปร วิประกษิต ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
๘. รองศาสตราจารย์ดํารงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
๙. รองศาสตราจารย์วันชัย ดีเอกนามกูล ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชเวท สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
๑๐. รองศาสตราจารย์สุเนตร ชุตินธรานนท์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑. Mr. Peter Haddawy ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๒. รองศาสตราจารย์อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสถิติทางการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓. รองศาสตราจารย์สิริจิต วงศ์กําชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๔. รองศาสตราจารย์ธัญวัฒน์ โพธิศิริ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๕. รองศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ อารีย์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑๖. รองศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตร

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง