เตือนผู้ลงทุน 'ซีเอสแอล' ศึกษาข้อมูลเทนเดอร์ออฟเฟอร์

12 มกราคม 2561
2,408

"ตลาดหลักทรัพย์" ขอให้ผู้ถือหุ้นซีเอสล็อกซอินโฟ ศึกษาข้อมูลความเห็นกิจการต่อการทำ Tender Offer ซึ่งแตกต่างจากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่เอกสาร เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (CSL) 

ตามที่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) (บริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)) ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (CSL) ในราคา 7.80 บาทต่อหุ้น ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561

ต่อมาวันที่ 9 มกราคม 2561 CSL นำส่งความเห็นกิจการและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างกันสรุปได้ดังนี้

1.ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรปฏิเสธคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากผู้เสนอซื้อมีแผนจะเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ยังถือหุ้นอยู่ ไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างคล่องตัวและไม่มีราคาตลาดอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ผลกำไรที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อาจลดลง หากพิจารณาเฉพาะราคาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ 7.80 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมตามความเห็นของ IFA

2.ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ IFA มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมและสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินซึ่งอยู่ระหว่าง 5.63-7.31 บาทต่อหุ้น ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (DCF) อีกทั้งการตอบรับคำเสนอซื้อนี้จะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น ความเสี่ยงจากแผนการเพิกถอนหุ้น ราคาเสนอซื้อหุ้นเพื่อเพิกถอนหุ้นอาจต่ำกว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นต้น 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นของ CSL ศึกษาความเห็นกิจการและความเห็นของ IFA ต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ CSL

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง