โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ต่ำกว่าชั้นนายพล 8,841 ราย

10 มกราคม 2561
16,368

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ต่ำกว่าชั้นนายพล 8,841 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผย ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ํากว่าชั้นนายพลประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น จํานวน ๘,๘๔๑ ราย

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

....................................รายละเอียดคลิก.........................

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง