โปรดเกล้าฯ 'จรูญ ถาวรจักร์' เป็นอธิการบดีมรภ.อุดรธานี

5 มกราคม 2561
20,763

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "จรูญ ถาวรจักร์" เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ราชกิจจานุเบกษา ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจาก นายณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจรูญ ถาวรจักร์ ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง