ครม.ไฟขียว พ.ร.บ.สกัดโอนทรัพย์สิน-กำไร เลี่ยงภาษี

3 มกราคม 2561
5,464

ครม.ไฟขียว พ.ร.บ.สกัดโอนทรัพย์สิน-กำไร เลี่ยงภาษี สั่งรายงานธุรกรรมต่อสรรพากร กำหนดโทษปรับกรณีหลบเลี่ยง 200,000 บาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 ม.ค.ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ.... มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในด้านต้นทุน การจัดการ หรือการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้มีการถ่ายโอนกำไรระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากรที่พึงเสีย

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกัน และมูลค่ารวมที่มีธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามแนบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด และยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดรวมทั้งกำหนดโทษปรับในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันมิได้จัดทำ หรือยื่นรายงานเอกสารต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือยื่นรายงาน เอกสาร หรือหลักฐานสำคัญ โดยแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรโดยมีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง