'ผบ.ตร.'กำชับตำรวจตัดผมสั้น ห้ามล้วงกระเป๋า-กอดอก

14 ธันวาคม 2560
23,534

"พล.ต.อ.จักรทิพย์" กำชับตำรวจทั่วประเทศ ต้องแต่งเครื่องแบบ-ตัดผมสั้นให้เรียบร้อย ห้ามยืนกอดอก ล้วงกระเป๋า เท้าสะเอว นั่งไขว่ห้าง

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ออกหนังสือ "วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" ด่วนที่สุด เลขที่ 0007/02 ลงวันที่ 14 ธันวาคม ถึงผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติทุกหน่วยทั่วประเทศ โดยอ้างถึงคำสั่งตามวิทยุตำรวจด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เรื่อง กำชับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการตำรวจและตัดผมสั้นให้เรียบร้อย โดยเฉพาะขณะแต่งเครื่องแบบจะต้องมีทรงผมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง

"เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงกำชับตำรวจทุกหน่วยในสังกัด ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะแต่งเครื่องแบบ ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงการแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เช่น ยืนกอดอก ยืนล้วงกระเป๋า ยืนพิง เท้าแขน เท้าสะเอว หรือนั่งไขว่ห้าง เป็นต้น รวมตลอดถึงไม่แสดงกิริยาวาจาใดๆ ในลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง และเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด หากตรวจพบข้อบกพร่อง ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด แล้วรายงานผลให้ ตร. (ผ่าน วน.) ทราบ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด"

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง