'ก.ล.ต.' ยืนยันคำสั่งพัก 'ชยันต์ อัคราทิตย์'

30 พฤศจิกายน 2560
3,204

"ก.ล.ต." ยืนยันคำสั่งพัก "ชยันต์ อัคราทิตย์" ชี้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ลั่นพร้อมเข้าร่วมกระบวนพิจารณาเพื่อพิสูจน์ข้อโต้แย้ง

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ตามที่ปรากฏข่าวว่า นายชยันต์ อัคราทิตย์ ได้ยื่นฟ้องเลขาธิการ ก.ล.ต. นั้น ก.ล.ต. ขอยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานอย่างรัดกุมและเป็นกลาง และเปิดโอกาสให้นายชยันต์ฯ ได้ชี้แจงอย่างเต็มที่ ซึ่งกระบวนการพิจารณาลงโทษจะอยู่ในรูปแบบองค์คณะ มิได้ขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม

ในกรณีนี้ นายชยันต์ฯ ได้อุทธรณ์คำสั่งครั้งหนึ่งแล้ว และ ก.ล.ต. ได้พิจารณาทบทวนตามขั้นตอน โดยคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นกลาง และคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้พิจารณาการอุทธรณ์แล้ว เห็นว่า การดำเนินการของ ก.ล.ต. เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ หากศาลมีหมายไต่สวนมูลฟ้องมายังสำนักงาน ก.ล.ต. ก็พร้อมที่จะเข้าร่วมกระบวนพิจารณาเพื่อพิสูจน์ข้อโต้แย้งดังกล่าว

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง