ประกาศแต่งตั้ง 'ประธาน-9กรรมการ' องค์การเภสัชกรรม

20 พฤศจิกายน 2560
2,331

ลงราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "ประธาน-9กรรมการ" องค์การเภสัชกรรม

ราชกิจจานุเบกษา เผย ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบให้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม รวม ๑๒ คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม จํานวน ๓ คน แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากลาออกและมีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการดังกล่าว ได้ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม รวม ๑๐ คน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้

๑. นายโสภณ เมฆธน ประธานกรรมการ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
๒. นายเจษฎา โชคดํารงสุข กรรมการ
๓. นายบุญชัย สมบูรณ์สุข กรรมการ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
๔. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
๕. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
๖. นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ กรรมการ
๗. นายชูศักดิ์ โอกาศเจริญ กรรมการ
๘. นางสาวสมฤดี ศรีจรรยา กรรมการ
๙. นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม กรรมการ
๑๐. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง