ปิดโต๊ะรับสมัครกกต. สรุปยอด 41 คน

10 พฤศจิกายน 2560
2,081

ปิดโต๊ะรับสมัครกกต. ยอดพุ่ง 41 คน กก.สรรหานัดสกรีน 14 พ.ย.60

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นมาตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฎว่า ในวันสุดท้าย( 10 พ.ย.)มีผู้มาสมัครมากที่สุดจำนวน 17 คน โดยสรุปยอดรวมทั้งสิ้น 41 คน ประกอบดัวย 1.นายยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ทนายความ 2.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. 3.นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 4.ว่าที่ ร.ต.อำนวย อุปถัมภ์ ทนายความ 5.นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 6. นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 7.พล.อ.อ.มานะ ประสพศรี อดีตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ 8.นายสมศักดิ์ ศิริสุนทร นักกฎหมายอิสระ 9.พล.ท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจกรรมการ กสทช. 10.นายศรีสุรินทร์ จำปา ปลัดอำเภอ, นายอำเภอ 11.นางลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.), รองประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-NET) 12.นายทองสุข ดวงบุปผา ประธานภาคประชาสังคม 13.นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

14.นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ หัวหน้าสำนักงานกฎหมายสุธีรชาติ 15.นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ 16.นายชัยวัธน์ ประจงใจ กรรมการบริหารสภาทนายความ 17.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตอธิบดีกรมที่ดิน และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด 18.นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์รองปลัดกรุงเทพมหานคร 19.นายมังกร เจริญผล หัวหน้าสำนักงานทนายความ มังกรเจริญผล 20.นายไสว จิตเพียร อดีตกรรมการสภาทนายความ 21.นายพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 22.นายอิทธิพล บุญประคอง อธิบดีกรมสนธิสัญญญา และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 23.พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา อดีตรองผบ.ตร. 24.นายประหยัด เสนวิรัช นายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค 25.นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 26.นายอนุพร อรุณรัตน์ กรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 27.นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร กรรมการมรรยาททนายความ สภาทนายความ

28.นายสาธิต อุไรเวโรจนากร ผู้ตรวจสอบบัญชี 29.นายธนาโชค ชววิทยภิญโญ หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย ธนาโชค 30.ว่าที่ร.ต.วิเชียร แสงทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อ.กำแพงแสน 31.ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 32.นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี อดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 33.นายเกษม เกษมบัญชา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ภาค1 34.นางสมศรี หาญอนันทสุข อดีตผอ.การบริหารเครือข่ายเพื่อการเสือกตั้งเสรี(ANFREL) 35.นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 36.นายวรัญชัย โชคชนะ อดีตข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร 37.นายธงชัย จันทร์แจ้ง อดีตผอ.โรงเรียนบ้านเปือย จ.ศรีสะเกษ 38.นายมะโน ทองปาน หัวหน้าสำนักงานเนติธรรมทนายความ 39.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ศาสตราจารย์ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี 40.ว่าที่ ร.ต.สุรพล ดวงแข รองประธานมูลนิธิเพื่อนช้าง และ 41.พล.ท.ศานิต สร้างสมวงษ์ อดีตหัวหน้าศาลทหารสูงสุด

ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้คณะกรรมการสรรหาฯนัดประชุมในวันอังคารที่ 14 พ.ย. เวลา 09.00น. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 41 คน ว่าจำนวนผู้สมัครมีจำนวนเพียงพอต่อการสรรหาหรือไม่ หรือ จะต้องดำเนินการตามมาตรา 12 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ.2560 เพื่อสรรหาจากบุคคลที่ไม่ได้ทำการสมัครแต่ที่มีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญต่อไป

แชร์ข่าว :
Tags: