ป.ป.ช.มอบรางวัลเชิดชูคนดี หวัง 5 ปีเมินกลโกงทุกมิติ

10 พฤศจิกายน 2560 | โดย คมชัดลึก
1,807

ป.ป.ช.มอบรางวัลเชิดชูคนดี หวัง 5 ปีสร้างสังคมมิติใหม่ เยาวชนไทยเมินกลโกงทุกมิติ

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. และในฐานะประธานอนุกรรมการรางวัลช่อสะอาดและการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช.ในฐานะองค์กรหลักของชาติที่มีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำในการสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างสังคมสุจริต ผ่านกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนร่วมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมกับการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลตลอดมา

ที่ผ่านมาการมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริตที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. จะมอบรางวัลโดยแบ่งตามภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตในแต่ละสำนัก แต่จากแนวความคิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ต้องการสร้างคุณค่าและเป็นการให้กำลังใจแก่หน่วยงานกลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตถึงความพิเศษของแต่ละรางวัลในสาขาต่างๆ มีเกียรติ ศักดิ์ศรี น่ายกย่องสมควรนำไปเป็นแบบอย่าง


จึงเห็นควรให้มีการมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริตเอาไว้ด้วยกันรวมทั้งสิ้น6รางวัล ภายในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ18ปีโดยมีรางวัลกว่า120รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดความสำนึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนคนดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และหวงแหนในความเป็นชาติ

2.รางวัลโครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสรรหาเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นการเชิดชูเกียรติ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นต้นแบบแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลทั่วไป

3.รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่ได้ให้ถ้อยคำหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล หรือกระทำการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4.รางวัลองค์กรโปร่งใส เพื่อสร้างกระแสสังคม และขยายฐานการรับรู้ ในการส่งเสริมให้หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)บรรษัทภิบาล (Corporate Governance)ด้านความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบได้ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

5.รางวัลโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น เป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ

และ 6.รางวัลช่อสะอาด เพื่อสนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน ที่สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทั้งแก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ผลงานโฆษณา ตลอดจนข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่เผยแพร่ผ่านสื่ออื่น ๆ ที่เผยแพร่ในประเทศไทยเป็นวงกว้าง

“สำหรับปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศใน โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต รับเป็นความปลาบปลื้มใจ แก่ผู้ได้รับรางวัลเป็นอย่างยิ่ง เพราะทุกรางวัลถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ คณะกรรมการจึงดำริว่า เราสมควรยกย่องให้เป็นแนบอย่างเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในโอกาสสำคัญคราวเดียวกันคือโอกาสครบรอบ 18 ปี ของสำนักงานป.ป.ช. และเป็นสิ่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ต้องการให้การมอบรางวัลเป็นบรรทัดฐานของการมอบรางวัลในปีต่อๆไป เพื่อจะได้มีการพัฒนารูปแบบการคัดสรรและการมอบรางวัลมากยิ่งขึ้น” ประธานอนุกรรมการรางวัลช่อสะอาดฯกล่าว

ต่อขอถามเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงานของ สำนักงานป.ป.ช.ตลอด 18 ปีที่ผ่านมาเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วอย่างไรนั้น นางสุวณา กล่าวเสริมว่า หากจะวัดเป็นตัวเลขคงไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่จากรายงานการสำรวจแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดทำดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI)เพื่อสะท้อนทัศนคติความคิดเห็นต่อการทุจริตคอร์รัปชันไทย และการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชัน ได้มีการสำรวจและประเมินผลการทำงานด้านปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช. และประกาศออกมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ว่า ป.ป.ช. มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา ป.ป.ช. ซึ่ง 56 % เห็นว่าประสิทธิภาพในการทำงานต่อการคอร์รัปชันของ ป.ป.ช. สูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา และประชาชนเริ่มที่จะไม่ยอมรับเรื่องการคอร์รัปชันแล้ว จากเดิมที่เคยยอมรับว่าถ้าทุจริตแล้วประชาชนได้ประโยชน์ยอมรับได้ ขณะนี้ 95% ไม่ยอมรับ ประชาชนกว่า 86% ยังยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับ ป.ป.ช.หรือหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและแก้ปัญหาทุจริต

“สำนักงานป.ป.ช.เอง ไม่ได้มุ่งหวังเข้าไปปราบปรามการคอร์รัปชั่นให้เด็ดขาด มากเท่ากับการเข้าไปเร่งสร้างทัศนคติต่อต้านการคอร์รัปชั่นในสังคม เพราะการจับคนผิดเข้าคุก สังคมไม่ได้อะไร ชาติเสียหายไปแล้ว ครอบครัวของผู้กระทำผิดก็เสียหาย หรือแม้แต่ในกระบวนการสอบสวนเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องก็เสียหายไปแล้ว เราไม่ได้อะไร แต่เราคาดหวังว่า เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ จะได้รับเมล็ดพันธุ์ของการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพิกเฉยต่อการทุจริตในทุกมิติ ถ้าสังคมเป็นอย่างนั้นคือทุกคนในชาติได้ประโยชน์” นางสุวณากล่าวในที่สุด

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงานป.ป.ช. สนามบินน้ำ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยในช่วงเช้าจะมีเวทีเสวนาในหัวข้อ“สะอาด โปร่งใส ภาครัฐร่วมใจ สู่ไทยแลนด์ 4.0” มีนิทรรศการจัดแสดงเกี่ยวกับรางวัลต่างๆที่มอบในวันนั้น ส่วนในภาคบ่ายจะเป็นพิธีมอบรางวัลใน 6 หมวดทั้งหมด 130 รางวัล รวมถึงมอบถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้แก่รางวัลชนะเลิศในโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 ได้แก่ โรงเรียนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรีซึ่งปีนี้เป็นปีแรกนับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าอย่างยิ่งอีกด้วย

แชร์ข่าว :
Tags: