ชาวไทยพลัดถิ่น ดีใจมท.ไม่อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครอง

24 ตุลาคม 2560
1,323

ชาวไทยพลัดถิ่น ดีใจที่กระทรวงมหาดไทยไม่อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครอง แต่ต้องรอดู ยังมีคนไทยพลัดถิ่นอีกกว่า 2,000 คน ที่มีเลขศูนย์ จะต้องยื่นคำขอสัญาชาติ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานตามที่ ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 352/2558 ว่า คำสั่งของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ 0309.1/15143 ลงวันที่ 29 ก.ย.2557 ที่ไม่รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 351 คน เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้ดำเนินการเพิ่มชื่อคนไทยพลัดถิ่นเหล่านี้ เข้าในระบบทะเบียนราษฎร์แบบคนไทย โดยถือว่าเป็นคนไทยโดยการเกิดซึ่งกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นดังกล่าว อยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก คือ อำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาดที่ใช้เวลาสองปี ครึ่งในการรอคอยคำพิพากษาจากศาลปกครอง โดยนางสาวภัคสรณี หล้าแปง รองประธานเครื่อข่ายคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดตาก และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นมีความรู้สึกดีใจ และขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่จะไม่ยื่นอุทธรณ์ ซึ่งในวันที่ 28 ตุลาคม 60 เป็นวันสุดท้าย ในการยื่นอุทธรณ์หรือไม่

นางภัคสรณี กล่าวว่า หลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรนาถบพิตรก็จะนำกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น จำนวน 351 คน เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด เพื่อยืนเอกสาร ดำเนินการต่อ นอกจากนี้ยังมีคนไทยพลัดถิ่นอีกกว่า 2,000 คน ที่มีเลข ศูนย์ จะต้องยื่นคำขอสัญาชาติ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

นายสุรพงษ์ กองจันทึก หัวหน้าคณะทำงานช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ่น สภาทนายความ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากศาลปกครองว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วัน คือภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560มีผลให้คดีถึงที่สุดส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในการเพิ่มชื่อเข้าสู่ระบบทะเบียน และออกบัตรประจำตัวประชาชนแบบคนไทยให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 351 คน

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า นายบรรจบ จันทรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งว่า กำลังเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางโดยตรวจสอบสถานะปัจจุบันของคนไทยพลัดถิ่นทั้ง 351 คนเนื่องจากมีบางคนเสียชีวิตไปแล้วหลายคนก็ได้สัญชาติไทยไปแล้วด้วยวิธีการตามข้อกฎหมายอื่น ซึ่งต้องตรวจละเอียดว่าได้รับการถ่ายรูปทำบัตรประชาชนไปเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่เหลือจะต้องให้อำเภอ และจังหวัดจัดทำแก้ไขข้อมูลในส่วนต้นทางให้ถูกต้อง เพื่อจะได้เข้าระบบออกเลข 13 หลักแบบคนไทยในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร์ให้คาดว่าจะเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในเดือนตุลาคมทั้งนี้เพื่อให้คนไทยพลัดถิ่นเหล่านี้สามารถเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎร์ และจัดทำบัตรประจำตัวแบบคนไทยได้ภายในต้นเดือนพฤศจิกายน 2560

นายสุรพงษ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากคนไทยพลัดถิ่น 351 คนนี้แล้ว ยังมีคนไทยพลัดถิ่นที่ยื่นเรื่องรอการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นอีกจำนวนมากรวมทั้งคนที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องอีกไม่น้อยเมื่อคำพิพากษาของศาลปกครองกลางถึงที่สุด จะเป็นบรรทัดฐานในการได้สัญชาติไทยของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นจากอำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากอีกนับพันคน รวมทั้งลูกหลานของคนเหล่านี้ด้วย

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง