'เคมีแมน' แต่งตัวเข้าตลาด

12 ตุลาคม 2560
3,485

เคมีแมน ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์รายใหญ่สดุในไทย ยื่นไฟลิ่งหวังเสนอขายไอพีโอ 280 ล้านหุ้น และระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ล่าสุดตั้งธนาคารทิสโก้ที่ปรึกษาทางการเงิน

นายพิธาดา วัชรศิริธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลุ่มลูกค้าบรรษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟล์ลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 280 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 28% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจ , คืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ปัจจุบัน บริษัท เคมีแมน มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท โดยทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วทั้งหมดมีจำนวน 720 ล้านบาท หรือคิดเป็น 720 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง โดยทำการแปรสภาพแร่ธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์แร่เคมีพื้นฐานและเคมีสังเคราะห์ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเหมืองแร่โลหะและอโลหะ อุตสาหกรรม เยื่อกระดาษและกระดาษ อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ปัจจุบันแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ปูนควิกไลม์ หรือแคลเซียมออกไซด์ 2. ปูนไฮเดรตไลม์ หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และ 3. แร่หินปูนเคมีและแร่หินปูนเคมีบด หรือแคลเซียมคาร์บอเนต ที่จัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า 'CHEMEMAN' ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์รายใหญ่ที่สุดในไทย โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งปูนไลม์ (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560) รวมประมาณ 800,000 ตันต่อปี แบ่งเป็นกำลังการผลิตติดตั้งปูนควิกไลม์ประมาณ 711,750 ตันต่อปี และปูนไฮเดรตไลม์ประมาณ 87,600 ตันต่อปี ซึ่งมาจากฐานการผลิตในประเทศไทย 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. โรงงานแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 2. โรงงานพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และ 3. โรงงานระยอง ตั้งอยู่ที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ขณะเดียวกัน บริษัทเป็นผู้ผลิตปูนไลม์เพียงรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับประทานบัตรอายุ 25 ปี (สิ้นสุด 23 มิ.ย.2583) จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งอนุญาตให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินงานเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และเพื่อปูนขาว) ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จึงทำให้บริษัทฯ มีแหล่งแร่หินปูนเคมีคุณภาพดี สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้รายงาน EIA

แชร์ข่าว :
Tags: