สั่งย้ายสลับ '34ผอ.ปปช.จังหวัด' โยก 'ตรีนภา' พ้นนครพนม

14 กันยายน 2560
6,365

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ช. เซ็นคำสั่งย้ายสลับตำแหน่ง "34ผอ.ป.ป.ช.จังหวัด" โยก "ตรีนภา" พ้นนครพนม "ประทีป" จากตรังมาอยู่ระยอง

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.60 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ช. ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ 513/2560 ลงวันที่ 13 ก.ย. เพื่อโยกย้ายข้าราชการระดับผู้อำนวยการ จำนวน 34 ราย ดังนี้

นางจันจิรา จิตรชื่น ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทอง, น.ส.มาลัย สุจิภิญโญ ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระบุรี ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี, นายมงคล สิริจันทร์รัตนา ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดจันทบุรี ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี, นายพีร์ ฉัตรกันภัย ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดระยอง ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสาคร, น.ส.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครนายก ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัด สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ

น.ส.สุรีรัตน์ นวลฉิมพลี ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์, นายศรัทธา กอบกุลบุญศิริ ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ, นายประวิตร บุตรศรี ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี, นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น, นายเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดมหาสารคาม ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

นายวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดมหาสารคาม, นายประจักษ์ สุภาวรธรรม ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดบึงกาฬ ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร, นายชัยยา ยอดสง่า ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์, นางแก้วตา ชัยมะโน ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัด สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน, นางจงกลณี กมลวิเศษกุล ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดมุกดาหาร ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครนายก

นางตรีนภา คธาวุธ ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนม ไปเป็นผอ.สำนักงานตรวจราชการ, นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก, นายอนันต์ เพชรใหม่ ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระบุรี, นายณภัทร เตโช ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย, นายรณรงค์ เสาเหม ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง

นายศาตปัญญ์ สีดานนท์ ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน, นายสมปราชญ์ พลับแดง ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ไปเป็น ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่, นายสมยศ กาสี ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่ ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุโขทัย, นายสุพจน์ ศรีงามเมือง ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี, นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ พูลสงวน ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิจิตร ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์, นายณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ์ ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุโขทัย ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิจิตร, นายสุวิทย์ เรวิก ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุทัยธานี ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจันบุรี, น.ส.นุชนาถ ด้วงสงฆ์ ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดจันทบุรี

นางมุกดา คุปตอาภากุล ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี, นายพงษ์ศักดิ์ รำไพ ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ, นายประทีป คงสนิท ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง ไปเป็นผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดระยอง, นายมนต์ชัย วสุวัต ผอ.สำนักส่งเสริมการตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมืองส่วนท้องถิ่น ไปเป็นผอ.สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ,นายสุกิจ บุญไชย ผอ.สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ไปเป็นผอ.สำนักส่งเสริมการตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมืองส่วนท้องถิ่น

แชร์ข่าว :
Tags: