'ครม.' ไฟเขียว 'สมเกียรติ' นั่งอธิบดีกรมชลฯ

13 กันยายน 2560
2,421

"ครม." ไฟเขียว "สมเกียรติ" นั่งอธิบดีกรมชลฯ "พิเชษฐ์" นั่ง อธิบดีฯส่งเสริมสหกรณ์

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ จำนวน 11 ราย ดังนี้ 1.นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน 2.นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 3.น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 4.นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการกระทรวง 5.นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการกระทรวง 6.นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการกระทรวง 7.น.ส.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการกระทรวง 8.น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 9.น.ส.จิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง10.นายอาณัติ วิเศษรจนา รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และ 11.นายคมสัน จรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง