โปรดเกล้าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์ 3 ราย ม.เชียงใหม่

12 กันยายน 2560
9,075

พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์ 3 ราย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ จํานวน ๓ ราย ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีรักษา สังกัดคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

๒. รองศาสตราจารย์วิทยา สุริยาสถาพร ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๓. รองศาสตราจารย์นพพร สิทธิสมบัติ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง