รำลึก 32 ปี 'หมอพีร์ คำทอน' 11 กันยายน

11 กันยายน 2560
2,023

ร้อยเอ็ดจัดวันรำลึก 32 ปี คนดี “หมอพีร์ คำทอน” วันที่ 11 กันยายน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ 11 กันยายน 60 ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการจัดงาน วันรำลึก “หมอพีร์ คำทอน” โดยการดำเนินงานของ นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและคณะ เพื่อรำลึกอดีต วีรกรรมของคุณหมอพีร์ คำทอน จะเป็นสิ่งเตือนใจและอยู่ในความทรงจำ คุณงามความดี ตามรอยแบบอย่างที่ดีในการทำงานเป็นข้าราชการไทยที่ดี เป็นแรงเสริมสร้าง แรงจูงใจ ให้มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ตามแบบของการสุจริต ใส่ใจประชาชน และ มีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ในหน่วยงาน

พร้อมกับ จัดกิจกรรม มอบโล่เกียรติคุณ “คนดี หมอพีร์ คำทอน”ได้แก่ กลุ่มแพทย์ นายแพทย์ เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด,กลุ่มข้าราชการ นางสาวอุบล โยวาทิตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ,กลุ่มลูกจ้าง นายชำนาญ สุขสงคราม ผู้ช่วยทั่วไป,การมอบ รางวัลหน่วยงานต้นแบบอัตลักษณ์ ประหยัด “การประหยัดพลังงาน” เกียรติบัตร “จิตอาสา รพ.ร้อยเอ็ด” ในขณะที่ ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ คนรุ่นใหม่ โดย นิสิตแพทย์ คริตยา วาโยพัฒนา นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 มมส.- กล่าวคำสดุดี หมอพีร์ คำทอน มีกิจกรรม การเสวนา เรื่อง “ร่วมสืบสานปณิธาณหมอพีร์คำทอน” โดยอดีตผู้อานวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นพ.สมชัย นิจพานิช , นพ.วีระพันธ์ สุพรรณชัยมาตย์ , นพ.ณรงค์ อึ้งตระกูล- พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ “เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี” โดยตัวแทน 12 องค์กรวิชาชีพ รพ.ร้อยเอ็ด วางพวงดอกไม้หน้ารูปเหมือน ตามลำดับ

นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในวันที่ 11 กันยายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันรำลึกคนดีหมอพีร์ คำทอน เพื่อเป็นการสดุดี และเชิดชู วีรกรรมของนายแพทย์พีร์ คำทอน อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งดำรงตำแหน่งในช่วงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2527 และถูกลอบสังหารด้วยอาวุธสงคราม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2528 อันสืบเนื่องมาจากได้รับการ ส่งเข้ามาดำรงตำแหน่ง เพี่อสะสางความผิดปกติ และแก้ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น ตรวจสอบงบประมาณการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ และยาของ รพ.ร้อยเอ็ด ในสมัยนั้น จนนำไปสู่การลอบสังหาร บนถนนรอยต่อระหว่างจ.ร้อยเอ็ดและมหาสารคามบนถนนสายร้อยเอ็ด-มหาสารคาม และจับคนร้าย คนสั่งการไม่ได้ เนื่องจากพยานหลักฐาน ไม่สามารถเชื่อมโยงถึงขบวนการได้

ซึ่งการรำลึกย้อน เพื่อเชิดชู ยกให้เป็น บุคคลต้นแบบ ที่มีความสำนึกในหน้าที่สูง มีความซื่อสัตย์ ขยัน ตั้งใจ กล้าหาญ เสียสละ เป็นนักบริหารที่มีศิลปะในการปกครอง ดำรงตนด้วยชีวิตความเป็นอยู่อย่างสมถะและเป็นแพทย์ผู้ที่ได้รับมอบหมายภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ แผ่นดิน และประชาชน เป็นวีรบุรุษผู้ต่อสู้ กวาดล้างคอร์รับชั่น จนต้องแลกด้วยชีวิต โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้จัดงานรำลึกต่อเนื่องมาทุกปี เป็นปีที่ 32 ให้บุคลากร ตามรอยคุณงามความดียึดหมอพีร์ คำทอน สู่อัตลักษณ์องค์กร ซื่อสัตย์ ประหยัด รับผิดชอบ กตัญญูกตเวทิตา และร่วมรำลึกในคุณงามความดี หมอพีร์คำทอน ไว้ตลอดไป

คลิปข่าว

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คอลัมน์อื่นๆ