โปรดเกล้าฯให้ปลด'พ.ต.วสุพล'พร้อมถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชฯ

2 สิงหาคม 2560
12,749

พระราชโองการให้ปลด "พ.ต.วสุพล" พร้อมถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชฯ เหตุแสดงตนว่าเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ แอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกาศให้ปลดและถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการในพระองค์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดและถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการในพระองค์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลด พันตรี วสุพล จูฑะพันธุ์ ตําแหน่ง ประจํากองบังคับการสํานักงานฝ่ายเสนาธิการ สํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราที่ได้รับพระราชทาน เนื่องจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ประพฤติตนผิดราชสวัสดิ์แสดงตนว่าเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ แอบอ้าง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/037/1.PDF

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง