โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล13ราย

25 กรกฎาคม 2560
12,568

พระราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล13ราย สังกัดหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ราชกิจจานุเบกษา เผย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประกาศ3ฉบับ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ํากว่าชั้นนายพล
ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ โดยรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีต่อทางราชการ จํานวน ๕ ราย ดังนี้
๑. ว่าที่พันตรี ธวัชชัย ใบผ่อง เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
๒. ว่าที่ร้อยเอกหญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น ร้อยเอกหญิง
๓. ว่าที่ร้อยเอกหญิง มยุรี ฟุ้งสกุล เป็น ร้อยเอกหญิง ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
๔. ว่าที่ร้อยโทหญิง เพลินพิศ สาไชยันต์ เป็น ร้อยโทหญิง ตั้งแต่วันที ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
๕. ว่าที่ร้อยตรี พชร อังเกิดโชค เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

(ฉบับ๒)
๑. ว่าที่พันตรี วรรณลพ แก้วคํา เป็น พันตรี
๒. ว่าที่พันตรี เพียร กรรมใจ เป็น พันตรี ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
๓. ว่าที่ร้อยเอกหญิง ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์ เป็น ร้อยเอกหญิง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
๔. ว่าที่ร้อยตรี กฤษณพล สารบรรณ เป็น ร้อยตรี
๕. ว่าที่ร้อยตรี จตุรฤทธิ์ ขาวกระจ่าง เป็น ร้อยตรี ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

(ฉบับ๓)
๑. ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย แก้วมหา เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
๒. ว่าที่ร้อยตรี พัลลภ สุวรรณดี เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓. ว่าที่ร้อยตรี สมเจตน์ สักลอ เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

แชร์ข่าว :
Tags: