ประกาศ! ยื่นขอชดใช้ 'ศุภชัย-บรรณพจน์-อนันต์' ซื้อขายที่ดิน

19 มิถุนายน 2560
17,012

ปปง. ประกาศให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิฯ กรณีอายัดทรัพย์สิน "ศุภชัยกับพวก" บริษัทเอ็ม-โฮมฯโอนขายที่ดินให้กับ "บรรณพจน์ ดามาพงศ์" และ "อนันต์ อัศวโภคิน"

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทําความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดราย นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก (เพิ่มเติม) (กรณีบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี ๒ จํากัด โอนขายที่ดินให้กับ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์) ไว้ชั่วคราว จํานวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) แล้ว

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทําความผิดมูลฐานในรายคดีข้างต้น ยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจํานวนความเสียหายที่ได้รับจากการกระทําความผิดมูลฐานรายคดีนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน ปปง. ภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ตามแบบคําร้องเพื่อขอให้ศาลนําทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.amlo.go.th

...

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดราย นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก (เพิ่มเติม) (กรณีบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี ๒ จํากัด โอนขายที่ดินให้กับ นายอนันต์ อัศวโภคิน) ไว้ชั่วคราว จํานวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) แล้ว

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทําความผิดมูลฐานในรายคดีข้างต้น ยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจํานวนความเสียหายที่ได้รับจากการกระทําความผิดมูลฐานรายคดีนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน ปปง. ภายในกําหนดเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ตามแบบคําร้องเพื่อขอให้ศาลนําทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amlo.go.th


ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เทพสุ บวรโชติดารา
หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ สํานักงาน ปปง.

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง