คาดได้ข้อสรุปการใช้ม.44แก้ปัญหาที่ดินส.ป.ก.พรุ่งนี้

19 มิถุนายน 2560
2,251

"วิษณุ" คาดได้ข้อสรุปการใช้ "ม.44" แก้ปัญหาการใช้ที่ดิน ส.ป.ก.ในการผลิตปิโตรเลียม-ทำเหมืองแร่-โครงการพลังงานทดแทนพรุ่งนี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เตรียมนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดิน ส.ป.ก.ในการผลิตปิโตรเลียม ทำเหมืองแร่ และทำโครงการพลังงานทดแทน ให้ที่ประชุมครม.พิจารณาในวันพรุ่งนี้ (20 มิถุนายน 2560) และจะได้ข้อสรุปชัดเจนว่า จำเป็นต้องใช้ ม.44 ในการแก้ปัญหาหรือไม่

โดยนายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายในเรื่องนี้ใน 6 แนวทาง ประกอบด้วย การกำหนดพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่จำกัด ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะปฏิรูปที่ดิน ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการทำการเกษตร ต้องมีสัญญาที่เป็นพันธะผูกพันธ์กับเกษตรและเอกชนมาก่อน ต้องคำถึงผลประโยชน์สาธารณะที่เกษตรกรจะได้รับ ผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับต้องผ่านกองทุนเกษตรกรเท่านั้น และต้องมีการคำนึงถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการด้วย

ส่วนการกำหนดพื้นที่ที่จะใช้ประโยชน์จะไม่ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา แต่จะมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบกฏกระทรวง และต้องนำเสนอให้ประชุม ครม.พิจารณา อีกทั้งได้มีการเตรียม 4 แนวทางที่จะใช้แก้ปัญหา คือ การถอนสภาพ ซึ่งสามารถทำได้แต่เกษตกรจะเสียประโยชน์ การแก้ไขกฏหมาย ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ ส.ป.ก. มาตรา 19 และมาตรา 30 เพื่อออกระเบียบนำพื้นที่ ส.ป.ก.ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ แต่ติดเงื่อนไขที่สามารถใช้ประโยชน์ได้แต่พลังงานทดแทน ด้านกังหันลมเท่านั้น แต่ไม่สามารถปลดล็อกด้านปิโตรเลียมได้ ออกเป็นคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44

แชร์ข่าว :
Tags: