แบงก์ชี้เครื่องรูดบัตรขัดข้อง 'คืนเงินใน1 วัน'

16 มิถุนายน 2560
1,537

แบงก์ชี้ "เครื่องรูดบัตรขัดข้อง" คืนเงินใน1 วัน บัญชีกลางเร่งหน่วยงานราชการทั่วประเทศ รับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านเครื่อง อีดีซี ตั้งเป้าก.ย.นี้ติดตั้งเครื่อง 1.6 หมื่นเครื่อง

สมาคมแบงก์ ประกาศ Industry SLA เรื่องการตรวจสอบรายการชำระบัตรเดบิต และการคืนเงินแก่ผู้ถือบัตร ในกรณีที่เครื่องรูดบัตรหรือระบบเครือข่ายของธนาคารขัดข้อง คืนเงินลูกค้าภายใน 1 วัน เริ่มวันนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บัตรเดบิตในการชำระค่าสินค้าและบริการ

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า จากที่สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment ไปสู่การปฏิบัติ โดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการโครงการที่ 1 ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ที่เพิ่มความสะดวกในการรับเงินและโอนเงินด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าบริการโอนเงินข้ามธนาคารแบบเดิม และในปี 2560 นี้ ได้ดำเนินโครงการที่ 2 ด้านการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเดบิต ได้กว้างขวางขึ้น โดยมีต้นทุนการชำระเงินด้วยบัตรลดลง ทั้งในส่วนของการลดภาระของร้านค้าที่รับบัตร และเพิ่มการกระจายอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลายมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจนั้น

นายปรีดีกล่าวว่าเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนใช้บัตรเดบิตในการชำระค่าสินค้าและบริการมากขึ้นสมาคมธนาคารไทย ธนาคารสมาชิก ธนาคารของรัฐ และสาขาธนาคารต่างประเทศ จึงได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการตรวจสอบรายการใช้บัตรเดบิตและการคืนเงินให้ผู้ถือบัตรในกรณีที่เครื่องรูดบัตรที่ร้านค้า หรือระบบเครือข่ายของธนาคารขัดข้อง โดยธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันที่ทำรายการ หรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไปแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ธนาคารจะประกาศบนเว็บไซต์อย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ 16 มิ.ย. 2560

ทั้งนี้สมาคมฯ เชื่อมั่นว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่มีความสะดวก ปลอดภัย และมั่นใจจะส่งผลให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการใช้จ่ายด้วยเงินสดไปสู่บัตรอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย และครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

ด้านนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังจากการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก 213 หน่วยงานราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรเดบิต ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เพื่อมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  

โดยระบุว่า กรมบัญชีกลางเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ National e-payment ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ e-Payment ภาครัฐ เช่น การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดและเช็ค เป็นต้น

สำหรับโครงการขยายการใช้บัตรและขยายอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการใช้บัตรเดบิตกับเครื่อง อีดีซี ให้มีปริมาณมากขึ้นนั้น กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการทั่วประเทศดำเนินการติดตั้งเครื่อง อีดีซี โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของจำนวนอุปกรณ์ที่จะติดตั้งตามภารกิจ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมแทนส่วนราชการที่ธนาคารที่วางอุปกรณ์จะเรียกเก็บ

นางสาวสุทธิรัตน์กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้ตั้งเป้าหมายระยะสั้นไว้ว่าจะสามารถติดตั้งเครื่อง อีดีซี ให้กับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 16,000 เครื่อง ภายในเดือนก.ย. 2560 สำหรับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ชี้แจงให้ทราบ กรมบัญชีกลางจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

แชร์ข่าว :
Tags: