ไทยพีบีเอสขยายเวลารับสมัคร"ผู้อำนวยการ"15วัน

19 พฤษภาคม 2560
1,761

ไทยพีบีเอส ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคล รับคัดเลือก "ผู้อำนวยการ" อีก 15 วัน ปิดรับสมัคร 2 มิ.ย.นี้ หลังรอบแรกมีผู้ยื่นสมัคร 8 คน

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการ ส.ส.ท."

ตามที่ ส.ส.ท. ได้ประกาศ ลงวันที่ 5 เม.ย.2560 เรื่องการรับสมัครบุคคล เพื่อรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ตามประกาศ กำหนดเวลาเปิดรับสมัคร 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.2560 ถึงวันที่ 4 พ.ค.2560
แต่เนื่องจากมีผู้สมัครเพื่อรับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวจำนวนน้อยราย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ในการประชุมวันที่ 15 พ.ค.2560 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการนโยบายขยายเวลารับสมัครออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศขยายเวลารับสมัคร (19 พ.ค.2560)

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 (11) และมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายในการประชุมวันที่ 18 พ.ค.2560 จึงขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. จากที่สิ้นสุดในวันที่ 4 พ.ค.2560 ออกไปเป็นสิ้นสุดในวันที่ 2 มิ.ย.2560


สำหรับการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหา ระหว่างวันที่ 5 เม.ย.- 4 พ.ค. 2560 มีผู้ยื่นใบสมัคร 8 คน ดังนี้
1.นายอนุสรณ์ ศิริชาติ
2.นายพัชระ สารพิมพา
3.นายสุพจ จริงจิตร
4.นายวุฒิกร ทิวะศศิธร
5.นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
6.นางสุวรรณา บุญกล่ำ
7.นายอนุพงษ์ ไชยฤิทธิ์
8.รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง