'ออริจิ้น' ทุ่ม4พันล้าน ซื้อ 'พราวด์ เรสซิเดนซ์'

19 พฤษภาคม 2560
2,709

"ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้" จะเข้าซื้อกิจการ "พราวด์ เรสซิเดนซ์" มูลค่า 4 พันล้าน - เพิ่มทุนขายให้กลุ่มลิปตพัลลภ-บุศราพันธ์-ทวีศรี

นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด(มหาชน) ORI เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2560 อนุมัติให้ความเห็นชอบการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด จำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น 100 บาท ซึ่งเป็นอัตรา 100% ของพราวด์ เรสซิเดนซ์จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งประกอบด้วย 1) บริษัท พราว บีชคลับหัวหิน จำกัด 2) บริษัท พีเอ็น แคปปิตอล จำกัด และ 3) นายธงชัย บุศราพันธ์ (รวมกันเรียกว่า ผู้ขาย) โดยมีราคาเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด จำนวน 4,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทจะชำระราคาหุ้นรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะมาจากเงินทุนจากสถาบันการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยแบ่งเป็นการชำระราคาหุ้นด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 3,000 ล้านบาท โดยตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีการรับประกันการใช้เงินทั้งจำนวนด้วยการอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และเงินสดจำนวน 1,000 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบในการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท อีกจำนวน 40.59 ล้านบาทจากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 780.79 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1,561.58 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 821.39 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1,642.78 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 81.19 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนทั้งหมด 81.19 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็น จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 1) นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ จำนวน 56.83 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 700 ล้านบาท  2) นายธงชัย บุศราพันธ์ จำนวน 12.17 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 150 ล้านบาท และ 3) นางนุ่น ทวีศรี จำนวน 12.17 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 150 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นละ 12.3157 บาทดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด

นอกจากนี้ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิมที่บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 คน เป็นจำนวน 11 คน และให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งนายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

พร้อมอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

หลังการเพิ่มทุนจะทำให้บุคคลทั้ง 3 รายเข้ามาถือหุ้นรวมกันใน ORI สัดส่วน 5% โดยนางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ถือหุ้น 3.50% นายธงชัย บุศราพันธ์ ถือหุ้น 0.75% และ นางนุ่น ทวีศรี ถือหุ้น 0.75%

ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. 


แชร์ข่าว :
Tags: