จําเป็นเร่งด่วน! สั่งเวนคืนพื้นที่หนองเทาใหญ่ จ.นครพนม

21 เมษายน 2560
19,332

ประกาศราชกิจจาฯ ชี้จําเป็นเร่งด่วน สั่งเวนคืนอสังหาฯพื้นที่หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน

ตามที่ได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่
ตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ในการก่อสร้างระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบตามโครงการระบบส่งน้ําประตูระบายน้ําบ้านนาบัว จังหวัดนครพนม นั้น

อธิบดีกรมชลประทานผู้เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาเห็นว่า การก่อสร้างระบบ
ส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบตามโครงการดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน การส่งน้ําสําหรับพื้นที่การเกษตร การอุปโภคและการบริโภค ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ซึ่งหากการเวนคืนเนิ่นช้าไปจะเป็นอุปสรรคอย่างมากแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ คณะรัฐมนตรีโดยมติเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลหนองเทาใหญ่ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง