สั่งเวนคืนฯจําเป็นเร่งด่วน พื้นที่ยี่สาร ของอัมพวา

21 เมษายน 2560
117,272

ประกาศราชกิจจาฯ สั่งเวนคืนอสังหาฯจําเป็นเร่งด่วน พื้นที่ยี่สาร ของอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน

ตามที่ได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่
ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕ กับทางหลวงชนบท สส. ๓๐๕๗ นั้น
อธิบดีกรมทางหลวงชนบทผู้เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาเห็นว่า การสร้างและ
ขยายทางหลวงชนบทสายดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ซึ่งหากการเวนคืนเนิ่นช้าไปจะเป็นอุปสรรคอย่างมากแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับมาตรา ๖๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีโดยมติเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง