แต่งตั้ง 'จิรศักดิ์' เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.คนใหม่

20 เมษายน 2560
2,643

"บอร์ด บขส." มีมติแต่งตั้ง "จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล" ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส.คนใหม่

ทั้งนี้ ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส.ลาออก บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยมีนายประสิทธิ์ สืบชนะ เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ พร้อมด้วยกรรมการ 4 คน ประกอบด้วย นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กรรมการ, นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการ, นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ และนายประมินทร์ พันทวีศักดิ์ กรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดคุณสมบัติ กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2559 มีผู้สนใจสมัคร 5 ราย คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 โดยให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ และเสนอแนวทางบริหารงานก่อนจะลงมติคัดเลือกนายจิรศักดิ์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. หลังจากนี้บริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการอีกชุดเพื่อพิจารณาต่อรองอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนก่อนเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าจ้าง และลงนามว่าจ้างต่อไป รวมทั้งจะมีการประเมินผลทำงานระยะเวลา 4 เดือนแรกด้วย

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง