ประกาศราชกิจจาฯ พระราชทานนาม 'ภัทรมหาราชานุสรณ์'

29 มีนาคม 2560
34,231

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนาม "ภัทรมหาราชานุสรณ์" ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง พระราชทานนาม “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนาม
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย ขนาด 4๐๐ เตียง ว่า “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์”
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อันมีความหมายว่า ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ ผู้ประเสริฐยิ่ง เพื่อถวายราชสดุดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อประชาชนไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง