'บอร์ด ปตท.' ไฟเขียวปรับโครงสร้างธุรกิจ

17 มีนาคม 2560
2,193

"บอร์ด ปตท." ไฟเขียวปรับโครงสร้างธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก พร้อมโอนกิจการให้ "PTTOR" ก่อนนำเข้าจดทะเบียน พร้อมจ่ายปันผล 10 บาทต่อหุ้น

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) ปตท.ครั้งที่3/2560 วันนี้ (17 มี.ค.) มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้าง ปตท. โดยให้โอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTTOR) มูลค่าการโอนกิจการในครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่า 121,953 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่สมเหตุสมผลตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยหากการโอนกิจการเกิดขึ้นภายหลังวันที่ 1 ก.ค. 2560 มูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะถูกปรับด้วยมูลค่าตลาดของสินทรัพย์สุทธิที่เปลี่ยนแปลงไป

รวมถึงให้มีการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเสนอขายหุ้น IPO นั้นรวมถึงการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering) ในสัดส่วนไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ PTTOR ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ ปตท. มีนโยบายที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำใน PTTOR ที่อย่างน้อย45%ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยที่ ปตท. และหน่วยงานของรัฐจะถือหุ้นใน PTTOR ต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ภายหลังจากที่มีการเสนอขายหุ้นของ PTTOR และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง ปตท. จะต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องให้กับภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยภาษีจากการโอนกิจการให้กับ PTTOR และภาษีจากการเสนอขายหุ้นเดิมที่ปตท. ถืออยู่ใน PTTOR ให้แก่ประชาชนทั่วไป

สำหรับขั้นตอนต่อไป ปตท. จะเตรียมเสนอการปรับโครงสร้าง ปตท. ในครั้งนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท. ช่วงปลายเดือนเม.ย.นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ บอร์ด ปตท. ยังเห็นชอบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ที่อัตรา 16 บาทต่อหุ้น โดย ปตท.ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2559 ไปแล้วที่อัตรา 6 บาทต่อหุ้น และเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปีที่อัตรา 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผล ประมาณ 49% ของกำไรสุทธิในงบการเงินรวม และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนต่อปี 4.3%

รวมถึงในปี 2559 ปตท. ได้จ่ายเงินปันผลให้กับกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปตท. ในสัดส่วน 51.11% คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 23,000 ล้านบาท สะท้อนการจ่ายเงินปันผลของ ปตท.ที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และไม่กระทบต่อความสามารถในการขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจและความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน ปตท.ในระยะยาว

ทั้งนี้ กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) วันที่ 29 มี.ค. 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พ.ค. 2560

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง