อพท.ชูเชียงรายเมืองเรียนรู้ท่องเที่ยวยั่งยืน

17 กุมภาพันธ์ 2560
3,178

อพท.ชูเชียงรายเมืองเรียนรู้ท่องเที่ยวยั่งยืน รอประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

ที่โรงแรมเดอะมัลทรินี อ.เมืองเชียงราย ดร.พรสุข จงประสิทธิ์ ผอ.สำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์กรมหาชน) หรืออพท. เปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยว และเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีผู้แทนองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดชลบุรี สุโขทัย เลย น่าน สุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวร่วมโครงการรวม 14 องค์กร จำนวน 36 คน

โดยเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 14-17 ก.พ.2560 ได้แก่โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองท่องเที่ยวของเทศบาลนครเชียงราย ชมศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง งานศิลปะที่วัดร่องขุ่น ชมวิถีชนเผ่าอาข่าที่บ้านหล่อชา อ.แม่จัน ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ปี 2551 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน อ.แม่สาย ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ดร.พรสุข จงประสิทธิ์ กล่าวว่า อพท.ได้เริ่มโครงการให้พื้นที่ต่างๆสามารถจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตัวเองได้อย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2558 มีองค์กรที่ผ่านมาตรฐานการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 14 องค์กร เดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งด้านเชิงนิเวศน์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงนโยบายการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนครเชียงรายที่ได้รับรางวัลด้านรักษาสิ่งแวดล้อมหลายรางวัล ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลจากการสัมผัสจริงในพื้นที่ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรของตน ทำให้เกิดการประสานความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกัน

“ตามที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเคยทำเรื่องถึงอพท.เมื่อปี2557 เพื่อประกาศให้พื้นที่ อ.เชียงแสน เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีอ.แม่สาย อ.แม่จัน อ.เชียงของ และอ.เมืองเป็นเมืองเชื่อมโยง ดร.พรสุข เผยว่า งานด้านเอกสารต่างๆดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอเพียงการกำหนดบทบาทของอพท.ให้สอดคล้องกับระเบียบของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดในกลุ่มคลัสเตอร์ล้านนาของกระทรวงฯ ย่อมได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน และจะเป็นต้นแบบในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป” ดร.พรสุข กล่าว

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง