ค่ายไอทีโทรคมน้อมนำแนวพระราชดำริปฏิบัติงาน

9 มกราคม 2560
1,705

พระมหากรุณาธิคุณแห่งในหลวงรัชกาลที่ 9 มีมากมายเหลือคณานับรวมทั้งงานด้านไอทีโทรคมซึ่งบ.ด้านนี้ต่างน้อมนำพระราชดำริมาสืบสานในวิถีการทำงานปกติ

พระราชทานนามไทยคม 

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยคมได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นหาที่สุดมิได้จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติดวงแรกอย่างเป็นทางการว่า “ไทยคม” ซึ่งมาจากคำว่า Thai Communications หรือไทยคมนาคม


โดยมีพระราชประสงค์ให้ดาวเทียมไทยคมเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้การสื่อสารโทรคมนาคมของไทยก้าวสู่ยุคแห่งความล้ำหน้า จากวันนั้นจนวันนี้ บมจ. ไทยคมได้จัดส่งดาวเทียมไปแล้วถึง 8 ดวง เพื่อช่วยสนับสนุนและเชื่อมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ สมดังแนวพระราชดำริเมื่อครั้งที่ทรงพระราชทานนาม “ไทยคม”


ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะพระราชทานการศึกษาให้แก่ประชาชน เพราะทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ มีความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นที่โรงเรียนไกลกังวล เพื่อดำเนิน “โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” ซึ่ง บมจ.ไทยคมมีความภาคภูมิใจที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ นำช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมมาใช้เป็นสื่อกลางเพื่อแพร่ภาพการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนต่างๆ ในเครือข่ายทั่วประเทศ
ซึ่งนอกจากจะเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ขยายไปสู่ชนบทห่างไกลและพื้นที่ที่ขาดแคลนครูผู้สอนแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน ระหว่างโรงเรียนชนบทท้องถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนในเมืองได้อีกด้วย นับเป็นการสนองพระบรมราโชบายทางการศึกษาของพระองค์ได้อย่างแท้จริง


และด้วยเทคโนโลยีของการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่มีศักยภาพในการให้บริการได้แม้ในพื้นที่ที่การติดต่อสื่อสารยังไม่ทั่วถึง รวมถึงลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูล บมจ. ไทยคมจึงมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสนองแนวพระราชดำริ โดยทำหน้าที่เป็นโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานที่ใช้ส่งสัญญาณไปได้ในทุกพื้นที่


ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา บมจ. ไทยคม ได้สนับสนุนการให้บริการในโครงการต่างๆ ที่สำคัญของภาครัฐ เช่น โครงการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึง (USO: Universal Service Obligation) และโครงการอินเทอร์เน็ตชุมชน ทำให้พสกนิกรของพระองค์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้ นับเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งช่วยให้ประชาชนได้นำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย


นอกจากนี้ แม้ในยามที่เกิดสภาวการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ต่างๆ บมจ. ไทยคม ยังได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ โดย บมจ. ไทยคม ในฐานะผู้ให้บริการธุรกิจดาวเทียมและการสื่อสารได้เข้าให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยและหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย อาทิ สภากาชาดไทย ด้วยการให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายดาวเทียมเพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยติดต่อสื่อสาร ใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ในการติดต่อประสานความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องในเวลาอันรวดเร็ว ช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้


ที่ผ่านมา บมจ. ไทยคม ได้เข้าช่วยเหลือเพื่อกู้คืนระบบสื่อสารในช่วงที่เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่มาแล้วในหลายเหตุการณ์ อาทิ เหตุการณ์สึนามิ จ.ภูเก็ต, ภัยพิบัติน้ำท่วมหาดใหญ่ เมื่อ ปี 2555, เหตุการณ์ไฟไหม้ศูนย์ผู้อพยพ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ฯลฯ


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดสถานีดาวเทียมไทยคม วันที่ 26 ม.ค. 2537 พระองค์ได้ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์พระราชทานไว้หน้าอาคาร จวบจนวันนี้ กว่า 23 ปี ต้นราชพฤกษ์ได้หยั่งรากลึกอย่างมั่นคง แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงา เปรียบเสมือนพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลให้ชาวไทยคมได้ระลึกถึงและดำเนินตามแนวทางพระยุคลบาท และจะน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่กิจการโทรคมนาคมและสังคมไทยสืบต่อไป


อินทัช น้อมนำแนวพระราชดำริ
นายฟิลิป แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อินทัช น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการดำเนินงาน


สำหรับการดำเนินธุรกิจของบมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนน้อมนำแนวคิดของพระองค์ท่านเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีความเพียร และซื่อสัตย์สุจริต มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เน้นความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อส่งต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม


สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล ผมมองว่าลูกค้าเลือกเราเพราะเขาเห็นสิ่งที่ดีในตัวเรา ดังนั้นเราต้องคิดเสมอว่าความสำเร็จของอินทัช คือการพัฒนาประเทศไทย เพราะอินทัชคือธุรกิจของคนไทย เพื่อคนไทยอย่างแท้จริง


โดยอินทัชเน้นการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ดีให้ลูกค้าที่มีรูปแบบการใช้ชีวิต และความต้องการที่เปลี่ยนไป ด้วยการเชื่อมโยงความต้องการของคนไทยเข้ากับเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อลดช่องว่างในด้านการเข้าถึงเทคโนโลยี


ในเวลาเดียวกันจะสร้างการเรียนรู้ด้านดิจิทัล พร้อมสนับสนุนแผนงานของภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ


ส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่จะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนให้ประเทศ อินทัชได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมผ่านโครงการต่างๆ ภายใต้แนวคิด “คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” เพราะเชื่อว่าการพัฒนาคน คือ การพัฒนารากฐานในอนาคตของประเทศให้เข้มแข็ง


โดยกิจกรรมเพื่อสังคมของอินทัชมีเป้าหมายการพัฒนาใน 3 ด้าน คือ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน การส่งเสริมจิตสาธารณะของพนักงานในการช่วยเหลือสังคม และการสนับสนุนงานสาธารณกุศล สอดคล้องกับหลักขององค์การสหประชาชาติในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการเหล่านั้นสามารถสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและสังคมเป็นอย่างดี


‘สามารถ’สานต่อพระราชดำริ
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานหนักอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์ในทุกๆ ด้าน ให้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


สิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้พสกนิกรของพระองค์นั้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ดังนั้น สิ่งที่เราทุกคนสามารถทำเพื่อพระองค์ได้นับจากนี้ไปคือการใช้ชีวิตต่อไปโดยยึดมั่นในหลักคำสอนตามพระบรมราโชวาท สานต่อพระราชปณิธาน และร่วมกันสานต่อโครงการต่างๆ ที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้


กลุ่มบริษัทสามารถมีความตั้งใจ ที่จะน้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่อง “การปฏิบัติงานให้ชอบคือให้ถูกต้องและเป็นธรรม” เป็นหลักการในการดำเนินธุรกิจ เราจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรมทั้งต่อพนักงาน ลูกค้าและผู้ถือหุ้น
เรามุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวไกล เพื่อนำมาซึ่งความเจริญที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนชาวไทย ตลอดจนเกื้อกูลสังคมอย่างจริงจัง สร้างคนคุณภาพ และส่งเสริมสังคมคุณธรรมผ่านโครงการต่างๆ โดยยึดมั่นในหลักคำสอนตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์ท่านสืบต่อไป


ไอบีเอ็มดำเนินรอยตามพระราชดำริ
นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 64 ปีที่ผ่านมา ไอบีเอ็มมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นประเทศที่เติบโตอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เน้นการส่งเสริมจุดแข็งของชาติ ไปพร้อมๆ กับการสร้างทักษะอันเป็นที่ต้องการในธุรกิจ เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพใหม่ๆ ให้ประเทศ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรคุณภาพสูงด้วยทักษะอันเป็นที่ต้องการสำหรับธุรกิจไทย นำความเชี่ยวชาญขององค์กร เข้าช่วยพัฒนาภาคการศึกษาของประเทศ


ขณะเดียวกัน ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่บุคลากรและสตาร์ทอัพ ต่อยอดการนำนวัตกรรมไปใช้ในวงกว้าง ทั้งเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพแก่วิถีการดำเนินชีวิตของคน ตลอดจนการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้าช่วยเสริมศักยภาพของเมือง ร่วมสร้างสมาร์ทเตอร์ซิตี้ ชาลเลนจ์ ที่เชียงใหม่ ชลบุรี และขอนแก่น


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ไอบีเอ็มหลายโอกาส เช่น การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสำนักงานของไอบีเอ็มที่เมืองซานโฮเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในปี 2503 โดยมีนาย เอ เค วัตสัน ประธานบริษัท ไอบีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น ถวายการต้อนรับ


ปี 2515 ทรงเสด็จเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของไอบีเอ็มที่งาน National Printing Exhibition

แชร์ข่าว :
Tags: