กลุ่มเซ็นทรัล สานต่อปรัชญา "่พ่อหลวง"

31 ตุลาคม 2559 | โดย สรัญญา จันทร์สว่าง
3,711

โดยมุ่งถ่ายทอด "องค์ความรู้ค้าปลีก" ต่อยอด "ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวไทย

           กลุ่มเซ็นทรัลภายใต้การดำเนินงานของตระกูลจิราธิวัฒน์รุ่น 3 นำโดย ทศ จิราธิวัฒน์ พร้อมทีมบริหารและพนักงานกว่า 70,000 คน ยังคงยึดมั่นในหลักปรัชญาทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตของ สัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ซึ่งมีต้นแบบมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์ผู้เป็นที่รักของประชาชนชาวไทย กลุ่มเซ็นทรัลจะน้อมนำแนวพระราชดำริ และโครงการพระราชกรณียกิจต่างๆ มาเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจให้บรรลุปณิธานของกลุ่มเซ็นทรัลต่อการเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกอันดับหนึ่งของเมืองไทยพร้อมดูแลและตอบแทนสังคมควบคู่กัน

            ทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า ภายใต้ร่มพระบารมียาวนาน 70 ปี ที่กลุ่มเซ็นทรัลได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 69 ปี ด้วยความรอบคอบและโปร่งใส  ความสำเร็จของกลุ่มเซ็นทรัลเติบโตขึ้นจากความตั้งใจแน่วแน่ที่จะนำประเทศไทยก้าวไปสู่โลกสมัยใหม่ โดยยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะมีส่วนร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวไทย 

            โดยมุ่งขยายความร่วมมือทางด้านธุรกิจทั้งกับภาครัฐ เอกชน เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ ให้ทุกส่วนก้าวหน้าไปด้วยกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีศักยภาพให้เติบโตและขยายตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ เป็นการช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนสามารถแบ่งปันความรู้ไปสู่ชุมชนรอบข้างให้เติบโตไปพร้อมกันได้

            เป็นไปตามแนวทางการบริหารงานกับผู้มีส่วนร่วมเชิงธุรกิจ ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ สิ่งแวดล้อม สังคม พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ และคนรุ่นหลัง ทั้งการร่วมมือกันในระยะยาว โดยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจร่วมกันด้วยความเท่าเทียม

             “เชื่อว่าทุกภาคส่วนจะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงด้วยการร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจของชาวไทยทุกคนตลอดไป”

            สำหรับโครงการที่กลุ่มเซ็นทรัลดำเนินงานสานต่อหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครอบคลุมด้าน "เศรษฐกิจพอเพียง" ให้การช่วยเหลือชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการสินค้าชุมชนของเรา มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านค้าปลีกของกลุ่มเซ็นทรัลให้เกษตกรไทยที่มีพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ต่อยอด เพิ่มขีดความสามารถทางการค้ามากขึ้น สามารถผลิตสินค้าคุณภาพ มีเอกลักษณ์โดดเด่น แตกต่าง สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น พร้อมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนภายในห้างร้านเครือเซ็นทรัลที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทำให้ชุมชนมีรายได้ที่แน่นอนและเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากช่องทางการจำหน่ายเดิมของตนเอง ทำให้ระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนหมุนเวียนที่ดียิ่งขึ้นแบบพอเพียง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เติบโตเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ รวมทั้งกระจายความรู้ความสามารถแบ่งปันให้ชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้ยังส่งเสริมอาชีพให้คนพิการมีอาชีพและเลี้ยงตนเองได้ เช่น การจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ การอบรมการปลูกพืชเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

          "ด้านความสำคัญของการศึกษา" ตามพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษาในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2530 ความตอนหนึ่งว่า  “ผู้ที่มุ่งหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิตจะต้องไม่ละเลยการศึกษา” กลุ่มเซ็นทรัลจึงได้ริเริ่มโครงการ “เซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา”  ด้วยการสร้างโรงเรียนให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งก่อสร้างและปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้มีความทันสมัย ล่าสุดเปิดตัวแอพพลิเคชั่น The1Book e Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน ที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำขึ้น ทำให้เยาวชนสามารถอ่านหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการศึกษาหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

          "ด้านสิ่งแวดล้อม" กลุ่มเซ็นทรัลตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมดังพระบรมราโชวาทในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2521 ความตอนหนึ่งว่า “ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่ง สวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา” ทำให้กลุ่มเซ็นทรัลได้ริเริ่มโครงการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกภายในกลุ่มธุรกิจในเครือเพื่อลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม

          "ด้านการแบ่งปัน" กลุ่มเซ็นทรัลได้ดำเนินตามแนวพระราชดำริของในหลวงให้เรารู้จักแบ่งปัน อาทิ โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกค้าและพนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น โครงการเซ็นทรัลกรุ๊ป มินิมาราธอน เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือเหล่าทหารและผู้ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โครงการมิลเลี่ยนกิฟท์ มิลเลี่ยนสมายล์ แบ่งปันอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และหนังสือความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

                     

เศรษฐกิจ-สังคมมั่นคง ธุรกิจโตยั่งยืน

            กลุ่มเซ็นทรัลกำเนิดมาจาก เตียง และ สัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ บุตรชาย ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลอุดมด้วยวิริยะอุตสาหะในการทำงาน ก่อสร้าง "กลุ่มเซ็นทรัล" จากห้องแถวเล็กๆ เติบโตเป็น "อาณาจักรเซ็นทรัล" ที่เพียบพร้อมด้วยสินค้าและบริการครบครัน เป็นศูนย์กลางที่ตอบทุกความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ สมกับชื่อ "เซ็นทรัล" ดังความตั้งใจของผู้ก่อตั้ง

          "สัมฤทธิ์" เป็นกำลังสำคัญผลักดันและต่อยอดธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัลก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มธุรกิจชั้นนำของไทย โดยยึดถือแนวทางและหลักปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการดำเนินชีวิตและบริหารธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัลให้เจริญก้าวหน้า ด้วยคติประจำใจ  “จงขยัน มีความซื่อสัตย์ มานะบากบั่น ผลสำเร็จจะตามมาเอง”  ทำให้วันนี้กลุ่มเซ็นทรัลสามารถสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ ผนวกความใฝ่ดี ใฝ่คุณธรรม ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรม ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

            กระทั่ง วันที่ 9 ธ.ค.2548  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ห้างเซ็นทรัลอัญเชิญตราตั้งพระราชทาน “พระครุฑพ่าห์” ซึ่งเป็นตราประจำแผ่นดินขึ้นประดับหน้าร้าน สะท้อนความเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีหลักฐานมั่นคง ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดมา

            ส่วนหลักการดำเนินชีวิตที่ สัมฤทธิ์ ยึดถือจากแนวคิดของในหลวงและดำเนินตามปรัชญานั้นเสมอมา คือ ต้องกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา บรรพบุรุษ และผู้มีพระคุณ ยึดคำสัตย์เป็นรากฐานของชีวิตและการงาน มีความพอเพียงและมัธยัสถ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประการสำคัญ มีความรักและสามัคคีซึ่งกันและกัน สังคมจึงจะอยู่รอด

            วิสัยทัศน์ของกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัลยังมองถึงการยกระดับชีวิตของคนไทยและกระจายความเจริญสู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมๆ กัน เพราะเชื่อว่าสังคมและเศรษฐกิจที่มั่นคงของประเทศชาติ จะช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

            ดั่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์นักพัฒนา ได้นำพาความสุขความเจริญไปสู่พสกนิกรทุกหนแห่งจนประเทศไทยมีความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงมาถึงทุกวันนี้

 

 

 

 

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง