อัจฉริยะสร้างได้

28 ตุลาคม 2556
289

“อัจฉริยะสร้างได้” ……ค้นหาอัจฉริยภาพในตัวเอง กับโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของ สสวท.

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของสาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการที่ต้องการสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้มีการพัฒนาได้เต็มศักยภาพ พร้อมกับสร้างบรรยากาศกระตุ้นความสนใจทางด้านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งดำเนินโครงการมาแล้วตั้งแต่ปี 2543

โดยเริ่มจัดสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ก่อน ต่อมาจึงมีการจัดสอบวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเข้ามาอีก 1 วิชา จำนวนนักเรียนที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ 20,000 คน และเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงปี 2554 มีจำนวนผู้สมัครถึง 300,000 คน แต่ในปี 2555 และ 2556 นี้ มีนักเรียนสมัครสอบประมาณ 124,000 คน เนื่องจาก มีการเก็บค่าสมัครสอบ

ล่าสุด ในงานเสวนา เรื่อง “อัจฉริยะสร้างได้ กับโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของ สสวท.” ภายในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (Book Expo Thailand 2013) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ บริษัทเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น มีการพูดคุยเกี่ยวกับโครงการอัจฉริยภาพจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

นายพรชัย อินทร์ฉาย ผู้อำนวยการสาขาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (พสวท. และ สควค.) ของ สสวท. กล่าวถึงโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ของ สสวท. ว่า เป็นโครงการที่หาพรสวรรค์ของเด็ก โดยการสอบเพื่อหาแววของเด็ก ว่าเด็กมีความสามารถด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือไม่ จะได้ส่งเสริมได้อย่างถูกทาง การที่เด็กเรียนติวจากโรงเรียนกวดวิชาเพื่อมาสอบเข้าโครงการเราก็ไม่ได้ห้าม แต่เพราะเป็นโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ จึงอยากวัดความสามารถที่เป็นพรสวรรค์ของเด็กจริงๆมากกว่า

“โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเด็กที่มีแววหรือพรสวรรค์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ใช่เพื่อคัดเลือกเด็กตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเท่านั้น หากเด็กที่มีความสนใจและความถนัดทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ย่อมสามารถสอบผ่านเข้าโครงการฯ ได้ตามศักยภาพที่เด็กมีอยู่โดยไม่ต้องเรียนพิเศษ ดังนั้นผู้ปกครองควรส่งเสริมให้บุตรหลานได้ใช้ชีวิตตามปกติอย่างมีความสุข และไม่บังคับให้ไปเรียนพิเศษ แต่หากเด็กอยากไปเรียนเพิ่มเติมก็ย่อมทำได้”

ด้านนายต่อบุญ พ่วงมหา บริษัทเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สิ่งที่ดีที่โครงการนี้มีคือการนำเด็กเข้ามาฝึกฝน มาพัฒนาความสามารถ ถือเป็นการสร้างนิสัยที่ดี เด็กจะเก่งได้ จะดีได้ต้องฝึกการคิดตั้งแต่เยาว์วัย เราเห็นว่า สสวท.มีจุดประสงค์ที่จะเผยแพร่ส่งเสริมความรู้ดีๆ จึงอยากมีส่วนร่วมกับ สสวท. จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือสำหรับให้นักเรียนผู้มีความสนใจทางด้านการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ฝึกคิด และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง พร้อมตรวจคำตอบและแนวคิดที่เสนอไว้ ซึ่งนักเรียนจะได้รับทั้งความรู้และรู้จักใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ และไม่ใช่แค่นักเรียนเท่านั้น ครูผู้สอนก็สามารถนำแนวข้อสอบในหนังสือชุดนี้เป็นแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนในชั้นเรียนได้อีกด้วย

ด.ญ.กมลลักษณ์ วัฒนาพิทักษ์กุล หรือน้องเอ้ นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของ สสวท. ประจำปี 2555 ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน บอกว่า การไปสอบแข่งขันเราไม่สามารถท่องโจทย์ไปสอบได้ จึงต้องเข้าใจในหลักการ แล้วนำหลักการนั้นมาประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบ

เมื่อเข้ามาในโครงการก็ไม่ได้ฝึกแค่วิชาการ แต่ได้ฝึกในด้านการคิด ระเบียบวินัย การเข้าสังคม ซึ่งการทำโจทย์ในบางครั้ง โจทย์ข้อเดียวอาจไม่ได้ใช้แนวคิดเดียว ต้องมีการนำหลายๆแนวคิดมาประยุกต์ซึ่งสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

นางวัชรี วัฒนาพิทักษ์กุล คุณแม่น้องเอ้ (ด.ญ.กมลลักษณ์ วัฒนาพิทักษ์กุล) กล่าวว่า การที่ลูกได้เข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้เป็นคนมีเหตุผล ซึ่งลูกได้นำความมีเหตุผลบวกกับกระบวนการคิดนี้ ไปใช้ในสนามแข่งขันตลอด 3 ปีในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จึงอยากแนะนำให้ผู้ปกครองผลักดันลูกให้มีโอกาสค้นพบตัวเอง ได้เรียนรู้และพัฒนากระบวนการคิดเชิงเหตุผลเหมือนน้องเอ้

จากนั้นมีการนำตัวอย่างข้อสอบจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์บางส่วนมาให้ผู้เข้าร่วมงานเสวนาได้ร่วมกันคิดแก้โจทย์ เช่น ถ้าตัดกระดาษตามรอยประในแนวทิศทางของลูกศรทั้งสามครั้ง จากนั้นตัดกระดาษตามรอยประรูปครึ่งวงกลม 2 รูป และรูปหนึ่งในสี่ของวงกลมอีก 1 รูป เมื่อคลี่กระดาษออกมา แล้วกระดาษที่ถูกตัดจะมีช่องวงกลมทั้งหมดกี่วง โดยกิจกรรมนี้มีนางสาวรัชดา ยาตราและนายสุปรีชา หริ่มรัชดา นักวิชาการสาขาโอลิมปิกวิชาการ สสวท. เป็นผู้นำดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการเสวนาที่ตอบโจทย์ได้ถูกต้อง ได้รับรางวัลของที่ระลึกจาก สสวท.

ทั้งนี้ “หนังสือคณิตศาสตร์อัจฉริยะ และหนังสือวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ” หนึ่งชุดประกอบไปด้วย วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อชุดนี้ได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.nationbook.com

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ กิจกรรม สื่อการเรียนการสอนดีๆ ของ สสวท. สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ipst.ac.th โทร. 023355222 หรือ Facebook : Ipst Thailand

------------------------------------------------------------------------

รัชนันท์ เพชรจำนงค์

ส่วนประชาสัมพันธ์ สสวท. / รายงาน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง