กรุงเทพธุรกิจ TV

หน้าหลัก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • KT Live
  • KT Show
  • KT Lasted
  • การใช้สติควบคู่กับการโฆษณา 'จิตร์ ตัณฑเสถียร'

    เส้นทางเจริญสติด้วยธรรมะ สามารถต่อยอดสู่ผลงานโฆษณาเพื่อสังคม ของนักโฆษณาที่ไม่ดูทีวี 'จิตร์ ตัณฑเสถียร'

    463646 http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/463646/

    แสดงความคิดเห็น