กรุงเทพธุรกิจ

PR Center

วันที่ 22 เมษายน 2556 - 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 08:30 - 16:30 น.

โครงการบ่มเพาะความรู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ไทย

TOOLS

เรื่อง “กลยุทธ์การประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม”

 

โครงการบ่มเพาะความรู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ไทย

เรื่อง “กลยุทธ์การประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม”
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556

ณ ห้องเรียน 3 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                  

โดย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ร่วมกับ

เครือข่ายปฏิบัติการ CSR for Thailand

สนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หลักการและเหตุผล

ในช่วงหลายปีมานี้ หน่วยงานต่างๆ ได้ทำการส่งเสริมและผลักดันให้ธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ของไทยนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมาปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เนื่องจากแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่มีการนำมาปฏิบัติโดยสมัครใจ ขณะที่พื้นฐานความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมยังคงจำกัดอยู่เพียงเรื่องการให้  การบริจาค จึงทำให้ผู้ประกอบการของไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมไปประยุกต์ใช้เป็นแกนหลักของกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะส่งเสริมและเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ของไทย มีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม   ดังนั้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย จะได้นำแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจนั้นๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ของไทยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ

2. เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่การจัดการความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคปฏิบัติของ ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ของไทย

กลุ่มเป้าหมาย 

• เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ของไทย

กิจกรรมในโครงการ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

• บรรยายพิเศษ เรื่อง “เปิดทางสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม”

• บรรยายพิเศษ เรื่อง “กลยุทธ์การประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม”

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ของไทยมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคปฏิบัติ

2. ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ของไทยสามารถนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมไปบูรณาการกับการสร้างกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลาในการจัดอบรม

ระยะเวลาการจัดอบรมจำนวน 1 วัน คือ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

 เวลา 9.00-16.30 น.

 ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม.10400
    
ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานสนับสนุน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)/เครือข่ายปฏิบัติ

การ CSR for Thailand

ผู้จัดการโครงการ

รองศาสตราจารย์ทองทิพภา วิริยะพันธุ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

E-mail : thongtippha@gmail.com โทร. 086-5650127

ผู้ประสานงานโครงการ

คุณวสุเนตร รัตนสุวรรณศรี

E-mail : wasunate.r@gmail.com      เบอร์โทรศัพท์ : 083-6058959

 

กำหนดการบ่มเพาะความรู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ไทย

เรื่อง

“กลยุทธ์การประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม”

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-16.30น.

ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

08.30 - 9.00 น.  ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น. นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส)
 

กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสำคัญของโครงการ

09.15 - 09.30 น. รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ ผู้จัดการโครงการจัดการความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคปฏิบัติ

กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา

09.30 -12.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “เปิดทางสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม”

 โดย อาจารย์แสงอุษา โลจนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Asia Pacific Innovation Center  จำกัด

12.00 -13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -15.30 น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กลยุทธ์การประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม

โดย  ดร. วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์  ประธานกรรมการ บริษัทบาธรูมดีไซน์ จำกัด

15.30 -16.00 น.  ถาม-ตอบ

16.00 -16.30 น.  สรุปเนื้อหาการบ่มเพาะความรู้ โดย รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์

16.30 น.  ปิดการอบรม


 

advertisement

advertisement

advertisement