กรุงเทพธุรกิจ

PR Center

วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

สมอ. มอบรางวัล รร.ต้นแบบ มอก.

TOOLS

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดงานพิธีมอบรางวัลโครงการฯ จัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชน "อัศวิน มอก." และ โรงเรียนต้นแบบ มอก.

 

นายอุฤทธิ์  ศรีหนองโคตร  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสา- หกรรม (สมอ.)  เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชน “อัศวิน มอก” และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  จำนวน 10 รางวัล  ให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ  ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 -15.30 น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรม  รามาการ์เด้นส์  กรุงเทพฯ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมอ .โทร 02  202  3429, 02  202  3517  และสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์  www. tisi.go.th

กำหนดการ

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชน “อัศวิน มอก.”

และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

โดยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่  20  มีนาคม  2557

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2  โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพฯ

----------------

08.30 น.                       -           ลงทะเบียนและเยี่ยมชมนิทรรศการ

09.30 น.                       -           แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ห้องประชุม

09.05 – 19.15 น.          -           พิธีกรกล่าวต้อนรับ  และชี้แจงกำหนดการพิธีมอบรางวัลฯ

09.15 – 10.15 น.          -           นำเสนอผลการดำเนินงาน  จำนวน  4  โรงเรียน

10.15 – 10.30 น.          -           รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.          -           นำเสนอผลการดำเนินงาน  จำนวน  6  โรงเรียน

12.00 – 13.00 น.          -           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.           -           เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน

                                               เพื่อคุณภาพชีวิต   ความปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อม

14.00 – 15.30 น.           -         เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

                                               (นายอุฤทธิ์  ศรีหนองโคตร)  ประธานในพิธีมาถึงห้องประชุม

                                             ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน)

                                              (นายสมเจตน์  สินสถาพรพงศ์)   กล่าวรายงานความเป็นมา

                                              เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มอบรางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐานฯ  จำนวน 10 รางวัล

advertisement

advertisement

advertisement