กรุงเทพธุรกิจ

PR Center

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

“การใช้บริการธนาคารของคนไทย”

TOOLS

สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การใช้บริการธนาคารของคนไทย”

  

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การใช้บริการธนาคารของคนไทย”  ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2556 โดยจำแนกเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานคร จำนวน 147 หน่วยตัวอย่าง (ร้อยละ 11.85) และอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด จำนวน 1,094 หน่วยตัวอย่าง (ร้อยละ 88.15)  รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,241 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ เกี่ยวกับการใช้บริการธนาคารของคนไทยเพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน ร้อยละ 4.1
 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการใช้บริการ ฝาก-ถอนเงิน กู้เงิน เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารต่างๆ พบว่า ประชาชน  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.59 ใช้บริการธนาคารกรุงไทย  รองลงมา ร้อยละ 31.70 ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์  ร้อยละ 26.16 ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ ร้อยละ  25.54 ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย  ร้อยละ 11.70 ใช้บริการธนาคารออมสิน  ร้อยละ 11.34 ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ร้อยละ 8.84 ใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ร้อยละ 6.34 ใช้บริการธนาคารทหารไทย  และร้อยละ 5.10 ใช้บริการธนาคารอื่น ๆ ได้แก่  ธนชาติ, อาคารสงเคราะห์ (ธอส.), เกียรตินาคิน, ยูโอบี, ทิสโก้, อิสลามแห่งประเทศไทย, ซีไอเอ็มบีไทย,  แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย, ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย,  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และซิตี้แบงค์
 

 เมื่อถามถึงความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของธนาคารต่างๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 21.80 พึงพอใจการให้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 19.57 ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 14.86 ธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 14.15 ธนาคารกรุงเทพ ร้อยละ 8.01 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ร้อยละ 5.69 ธนาคารออมสิน ร้อยละ 4.27 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร้อยละ 3.38 ธนาคารทหารไทย  ร้อยละ 0.45 พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของธนาคารอื่น ๆ ได้แก่  ธนชาติ, อาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ยูโอบี, เกียรตินาคิน, ซีไอเอ็มบีไทย, ทิสโก้, ซิตี้แบงค์ และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ร้อยละ 4.80 บริการดีเท่า ๆ กันหมดทุกธนาคาร ร้อยละ 1.16 ไม่พึงพอใจธนาคารใดเลย
 

ท้ายสุด เมื่อถามถึงความต้องการในการเป็นลูกค้าของธนาคารต่างๆ  ถ้าหากเลือกได้  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 21.30 ต้องการเป็นลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ รองลงมา ร้อยละ 18.63 ต้องการเป็นลูกค้าธนาคารกรุงไทย  ร้อยละ 15.33 ต้องการเป็นลูกค้าธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 7.93 ต้องการเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน  ร้อยละ 7.31 ต้องการเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  ร้อยละ 4.99 ต้องการเป็นลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร้อยละ 3.30 ต้องการเป็นลูกค้าธนาคารทหารไทย  ร้อยละ 3.22 ต้องการเป็นลูกค้าธนาคารอื่น ๆ ได้แก่  ธนชาติ, อาคารสงเคราะห์ (ธอส.), เกียรตินาคิน,  เอสเอ็มอี แบงค์,  ซีไอเอ็มบีไทย, ทิสโก้, ยูโอบี, อิสลามแห่งประเทศไทย, สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย และ ซิตี้แบงค์  ร้อยละ 2.67  ธนาคาร          ใดก็ได้ ไม่เฉพาะเจาะจง

 

1. ท่านเป็นลูกค้า (ฝาก-ถอนเงิน กู้เงิน เปิญบัญชีเงินฝาก) ธนาคารใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ธนาคาร กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด รวม

กรุงไทย 32.59   32.59   32.59 

ไทยพาณิชย์ 47.41   29.54   31.70 

กรุงเทพ 24.44   26.40   26.16 

กสิกรไทย 38.52   23.76   25.54 

ออมสิน 8.15   12.18   11.70 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 0.00   12.89   11.34 

กรุงศรีอยุธยา 9.63   8.73   8.84 

ทหารไทย 8.89   5.99   6.34 

อื่น ๆ ได้แก่  ธนชาติ, อาคารสงเคราะห์ (ธอส.), เกียรตินาคิน, 7.40 4.76 5.10
                    

ยูโอบี, ทิสโก้, อิสลามแห่งประเทศไทย, ซีไอเอ็มบีไทย,
                    

แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย, ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย, 
                 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย,           
                   

ซิตี้แบงค์    

2. ท่านพึงพอใจการให้บริการของธนาคารใดมากที่สุด (ตอบ 1 ข้อ)

ธนาคาร กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด รวม

ไทยพาณิชย์ 27.54 20.99 21.80

กรุงไทย 18.12 19.78 19.57

กสิกรไทย 23.91 13.59 14.86

กรุงเทพ 8.70 14.91 14.15

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 0.00 9.13 8.01

ออมสิน 2.90 6.09 5.69

กรุงศรีอยุธยา 3.62 4.36 4.27

ทหารไทย 4.35 3.25 3.38

อื่น ๆ ได้แก่  ธนชาติ, อาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ยูโอบี, 0.72 0.40 0.45
                    

เกียรตินาคิน, ซีไอเอ็มบีไทย, ทิสโก้, ซิตี้แบงค์   
                    

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย   

บริการดีเท่า ๆ กันหมดทุกธนาคาร 4.35 4.87 4.80

ไม่พึงพอใจธนาคารใดเลย 4.35 0.71 1.16
   
   

3. ถ้าให้เลือกได้ ท่านอยากเป็นลูกค้าของธนาคารใดมากที่สุด (ตอบ 1 ข้อ) 

ธนาคาร กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด รวม

ไทยพาณิชย์ 28.97   20.16   21.30 

กรุงไทย 16.55   18.94   18.63 

กรุงเทพ 13.10   15.66   15.33 

กสิกรไทย 20.69   14.53   15.33 

ออมสิน 4.14   8.50   7.93 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 0.00   8.39   7.31 

กรุงศรีอยุธยา 4.14   5.12   4.99 

ทหารไทย 1.38   3.58   3.30 

อื่น ๆ ได้แก่  ธนชาติ, เกียรตินาคิน, อาคารสงเคราะห์ (ธอส.), เอสเอ็มอี แบงค์, 
                    

ซีไอเอ็มบีไทย, ทิสโก้, ยูโอบี,  อิสลามแห่งประเทศไทย, สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด,  7.59 2.56 3.22
                    

แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย, ซิตี้แบงค์   

ธนาคารใดก็ได้ ไม่เฉพาะเจาะจง 3.45   2.56   2.67 

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง

1. ตารางที่ 1 แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

เพศ จำนวน ร้อยละ

ชาย 629 50.68

หญิง 612 49.32

รวม  1,241 100.00

 

2. ตารางที่ 2 แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ

อายุ จำนวน ร้อยละ

ต่ำกว่า 25 ปี 147 11.85

25 – 39 ปี  491 39.56

40 – 59 ปี 480 38.68

60 ปีขึ้นไป 123 9.91

รวม  1,241 100.00

3. ตารางที่ 3 แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามศาสนา

ศาสนา จำนวน ร้อยละ

พุทธ 1,179 95.00

อิสลาม 55 4.43

คริสต์ และอื่นๆ 7 0.56

รวม 1,241 100.00

4. ตารางที่ 4 แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพการสมรส

สถานภาพการสมรส จำนวน ร้อยละ

โสด 394 31.75

สมรส 826 66.56

หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ 21 1.69

รวม 1,241 100.00

 

5. ตารางที่ 5 แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ

ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 320 25.79

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 410 33.04

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 145 11.68

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 309 24.90

สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 57 4.59

รวม 1,241 100.00


ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ)

6. ตารางที่ 6 แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพหลัก

อาชีพหลัก จำนวน ร้อยละ

ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 159 12.81

พนักงานเอกชน 180 14.50

เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 298 24.01

เกษตรกร/ประมง 149 12.01

รับจ้างทั่วไป 207 16.68

พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 172 13.86

นักเรียน/นักศึกษา 76 6.12

รวม 1,241 100.00

 

7. ตารางที่ 7 แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวน ร้อยละ

ไม่มีรายได้ 229 18.45

ไม่กิน 10,000  320 25.79

10,001 – 20,000 390 31.43


20,001 – 30,000 114 9.19

30,001 – 40,000 52 4.19

มากกว่า  40,001 ขึ้นไป 67 5.40

ไม่ระบุ 69 5.56

รวม 1,241 100.00

 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน "นิด้าโพล"

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานผลการสำรวจได้ที่  http://nidapoll.nida.ac.th
 

advertisement

advertisement

advertisement