กรุงเทพธุรกิจ

PR Center

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

“ปูนตราช้าง” จัดการแข่งขัน “คอนกรีตพลังช้าง”พัฒนาความรู้คอนกรีตเทคโนโลยี

TOOLS

จัดการการแข่งขัน“คอนกรีตพลังช้าง อาชีวศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 1” ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

“ปูนตราช้าง”  ร่วมกับ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”จัดการการแข่งขัน“คอนกรีตพลังช้าง อาชีวศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 1”ขึ้นเมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556  ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีโดยมี
คุณพชร ภูวัฒนานุสรณ์ผู้อำนวยการการตลาดและขายลูกค้าผู้ผลิต Marketing Structural Business เป็นประธานในพิธีเปิด

“คอนกรีตพลังช้าง”เป็นการแข่งขันความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์ส่วนผสมและทำคอนกรีตให้มี
ค่ากำลังอัดตามเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านคอนกรีตเทคโนโลยีให้กับวงการก่อสร้างและเป็นการยกระดับมาตรฐานสิ่งปลูกสร้างของไทยสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้  ผลปรากฏว่าทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคแพร่เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภทคอนกรีตกำลังสูงตามเป้าหมาย และทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภทคอนกรีตกำลังตามเป้าหมายรักษ์โลกผู้ชนะเลิศทั้ง 2  ทีม  ได้รับทุนการศึกษามูลค่า
25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  เป็นความภาคภูมิใจกลับไป
 

นอกจากการจัดแข่งขัน “คอนกรีตพลังช้างอาชีวศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 1”  ปูนตราช้างยังชวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขัน   มาทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการ“พลังช้างทำดีเพื่อชุมชน”   ชวนกันไปทำ  ”ลานเพลิน ซีแพค”   โดยการปรับปรุงพื้นบริเวณรอบองค์พระพุทธรูป ให้กับโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง จ. สระบุรี   อีกด้วย

“คอนกรีตพลังช้าง”  เป็นหนึ่งในโครงการดีๆ  ที่ปูนตราช้างจัดขึ้นมานานกว่า 14ปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ด้านคอนกรีตเทคโนโลยีแก่นักศึกษาภาควิชาก่อสร้างและโยธา ในระดับอาชีวศึกษาและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา ในระดับมหาวิทยาลัย   อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักศึกษาที่ร่วมโครงการอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาและสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการ   เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ “ปูนตราช้าง” อีกทางหนึ่งด้วยความสำเร็จในของ “คอนกรีตพลังช้าง” เกิดจากการสนับสนุนและความร่วมมืออันดีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ   รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญ

ซึ่งได้แก่  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้ร่วมจัดการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง  ในระดับอาชีวศึกษา   และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี    ผู้ร่วมจัดการแข่งขันในระดับอุดมศึกษาในการดำเนินโครงการ “คอนกรีตพลังช้าง”  นอกจากการให้ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตเทคโนโลยีแก่คณาจารย์และนักศึกษาแล้ว  “ปูนตราช้าง”  ยังจัดให้มีการแข่งขันเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการออกแบบสูตรผสมของคอนกรีตให้เหมาะสมกับการใช้งาน \

การแข่งขันจัดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทกำลังสูงตามเป้าหมาย และ  ประเภทกำลังตามเป้าหมายรักษ์โลกโดยการแข่งขันจะเน้นให้เกิดการสร้างสรรค์สูตรการผสมคอนกรีต ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุผสมคอนกรีตชนิดต่างๆ อาทิ ปูนตราช้าง ทราย หิน และน้ำ และวัสดุเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อให้ได้ค่ากำลังอัดที่ใกล้เคียงค่าที่กำหนดไว้ที่สุดดังนั้นในการแข่งขันจึงต้องมีการออกแบบส่วนผสม การตรวจส่วนผสม วิธีการหล่อก้อนปูนเทคนิคการบ่มก้อนปูนตลอดจนการกดก้อนปูนเพื่อหาค่ากำลังอัดแล้วนำมาตัดสินหาผู้ชนะในการแข่งขันรวมไปถึงการสร้างสรรค์ส่วนผสมที่เป็นวัสดุเหลือใช้ (Recycled) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เข้ามาใช้ในการแข่งขันประเภทกำลังอัดตามเป้าหมายรักษ์โลก  ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ SCG ในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป  จะจัดการแข่งขัน “คอนกรีตพลังช้าง อุดมศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 14”  ขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 นี้  ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 

advertisement

advertisement

advertisement