กรุงเทพธุรกิจ

การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บทบรรณาธิการ

เตรียมพร้อมแต่อย่าแตกตื่น
ในโลกยุคไร้พรมแดน ที่การติดต่อเดินทางถึงกันกระทำถึงกันได้โดยง่าย รวมถึงข่าวสารที่รับรู้ถึงกันได้

กาแฟดำ

"หุ่นเชิด"การเมืองคือ"นอมินี" ของความไม่ชอบมาพากล
หนึ่งในข้อเสนอที่จะชะล้างทำความสะอาดการเมืองไทย เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศชาติ

แกะรอยการเมือง

ระบอบปฏิวัติ 2502
ประเด็นข่าวทหารยึดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในสถานการณ์รัฐประหาร ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอันใด

ทัศนะจากผู้อ่าน

ยินดีกับน้องใหม่ PR.. "ว่าที่นักประชาสัมพันธ์"
ขอแสดงความยินดีกับน้องใหม่นิเทศศาสตร์/ประชาสัมพันธ์ (PR) ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยตามที่มุ่งหวังตั้งใจ

หมายเหตุบก.

คอลัมน์นิสต์

ดร.บวร ปภัสราทร
สิ้นหวังได้ แต่อย่าหมดแรงหมดพลัง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ก้าวไกลไปกับ...นวัตกรรมสังคม
ความสำเร็จง่ายๆ ด้วยการ...รอคอยความสุข
วันที่ 1 สิงหาคม 2557
ไชยันต์ ไชยพร
ฝรั่งกับรัฐประหาร
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ดร.พสุ เดชะรินทร์
Facebook, Google, Microsoft, Apple
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
ไพโรจน์  วงศ์วิภานนท์
Divergence Diversity and Convergence (28) รัฐกับตลาด
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
รัฐธรรมนูญบนเส้นทางปฏิรูปประเทศไทย
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ชำนาญ จันทร์เรือง
จากใจนักสิทธิมนุษยชนคนหนึ่ง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ดร.อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองปี 2556-2557
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
เรือรบ เมืองมั่น
สุขอนามัยคนไทย หัวใจชีวิตมีสุข
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
ความสัมพันธ์ไทย-จีนในยุค คสช. เป็นอย่างไร
วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
พัฒนาการเศรษฐกิจการเมือง "ระบอบศักดินาสยาม" สู่ "ระบอบทุนนิยมแบบไทย" (4)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
ดร.ไสว บุญมา
สถาบันการเงินและการพัฒนาของห้าเสือ
วันที่ 1 สิงหาคม 2557
ดร.ทัศนีย์ บุนนาค
รอยเท้าแฝงของน้ำบนเส้นทางการผลิต
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
สุกัญญา หาญตระกูล
แค่ "ลดต้นทุนการผลิต" ไม่พอยาไส้ชาวนา
วันที่ 14 กรกฎาคม 2557
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
เรียนรู้จากเพื่อนบ้าน กรณี "บังซาโมโร" (จบ)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
มุมมองบ้านสามย่าน
"iTime" จังหวะชีวิตยุคหลังสมัยใหม่
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
สกล หาญสุทธิวารินทร์
คดีสร้างอาคารบังแสงสว่างบังลม
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
สังคมดราม่ากับอารมณ์ในโลกออนไลน์
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
เสื้อแดงระหว่างเขาควาย
วันที่ 28 มีนาคม 2556
นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
ตลาดหุ้นเจนวาย
วันที่ 25 ธันวาคม 2556
แจงสี่เบี้ย
ครึ่งปีหลัง...เศรษฐกิจติดจรวด???
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
สกว.ชวนคิด
เพียร์โค้ช - อีกหนึ่งแนวคิดเพื่อสร้างอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่
วันที่ 6 มกราคม 2557
โกศล อนุสิม
ปฏิรูปองค์การมหาชน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
กนกนภา  เพิ่มบุญพา
เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า?
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ
ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกครึ่งปีหลัง 2014
วันที่ 1 สิงหาคม 2557
กุลชา จรุงกิจอนันต์
การตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกิจการโทรคมนาคม
วันที่ 9 ตุลาคม 2556
สุทธิพันธ์ ภู่ระหงษ์
หุ้นไทยไม่สะท้านแบล็คลิสต์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
นฤมล  คนึงสุขเกษม
เฮอริเคนประวัติศาสตร์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
อรวรรณ หอยจันทร์
"เหรียญทองเคมีโอลิมปิก... กับระบบการศึกษาไทย"
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
สิรินาฏ ศิริสุนทร
จะจดจำ ไม่มีวันลืม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
ประนอม บุญล้ำ
น้ำลดตอผุด-หายนะจำนำข้าว
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
ประเทศอื่นเขาปรองดองกันอย่างไร?
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
อภิญญา มั่นช้อย
อย่าหลงระเริงกับหุ้นขึ้น
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
ณัฐพล  หวังทรัพย์
พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านส่งกลิ่น
วันที่ 24 ธันวาคม 2555
จันทร์จิรา พงษ์ราย
"วันคุ้มครองโลก" เราทำอะไรเพื่อรักษาโลกใบนี้
วันที่ 22 เมษายน 2557
ทนงศักดิ์ วัฒนบวรกุล
ถึงฤดูเตือนภัย"สงกรานต์" "ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ ลดตาย"
วันที่ 8 เมษายน 2557
ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
ใยไม่พูดกัน
วันที่ 15 ธันวาคม 2556
รศ.ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข
Re-energize... เติมไฟพนักงาน
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
สุพรรณี พุฒิพิสุทธิ์
ปลุกกระแสคนใน ต้านทุจริตรัฐวิสาหกิจ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
สฤณี อาชวานันทกุล
"คนดี" ยิ่งต้องมีธรรมาภิบาล
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ประชา บูรพาวิถี
ระบอบปฏิวัติ 2502
วันที่ 1 สิงหาคม 2557
เฉลา กาญจนา
อยากรู้ไหม? ใครอยู่ในโผครม.
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
วีระศักดิ์  พงศ์อักษร
ความชอบธรรม...รัฐประหาร!
วันที่ 4 มิถุนายน 2557
ดวงกมล  อิทธิสารนัย
เลื่อนเคาะปมขัดแย้ง สธ.
วันที่ 17 ธันวาคม 2556
ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
..ฉีดยาแล้วตายในสหรัฐ... กรณีศึกษาบทเรียนในประเทศไทย
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
กอบศักดิ์ ภูตระกูล
บทเรียนจากปี 40
วันที่ 5 เมษายน 2556
วิภานันท์ ประสมปลื้ม
การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (2)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
ระบบงานยุติธรรมกับบริบททางสังคม
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
หัสกร กิตติจำเริญ
ข้อสังเกตแนวทางการป้องกันซิมดับ
วันที่ 5 มิถุนายน 2556
รศ.วิทยากร เชียงกูล
ควรมองและแก้ไขปัญหาสังคมแบบปฏิรูปทั้งระบบ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
มองอเมริกา
ต้นทุนของประชาธิปไตย : บทเรียนจากสงครามกลางเมืองอเมริกา
วันที่ 21 มกราคม 2557
ศรัญญา ทองทับ
โค้งสุดท้ายแอลพีจี
วันที่ 23 สิงหาคม 2556
ดร.บัณฑิต นิจถาวร
จากจนเป็นรวย : เมื่ออำนาจในเศรษฐกิจโลกเปลี่ยน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ปกรณ์ พึ่งเนตร
ถอดรหัส "ไฟใต้ยก2" ความรุนแรงที่ยิ่งแรงขึ้นกว่าเดิม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ดร.ภาพร เอกอรรถพร
บัญชีเบื้องต้น - "กำไรขาดทุน" ยังคำนวณไม่ได้ ก็ต้องประมาณได้
วันที่ 17 มิถุนายน 2556
ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับประเด็นเรื่องพหุนิยมในสื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
วิภาพร จิตสมบูรณ์
ทวงคืน'ปตท.' ทวงคืนรัฐวิสาหกิจเพื่อ...?
วันที่ 5 มีนาคม 2557
climate@risk
การเกษตรกับภาวะโลกร้อน เป้าหมายอนาคตของระบบเกษตรไทยจะเป็นอย่างไร?
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
สฤณี อาชวานันทกุล
นับต่อธนาคารเจ้าหนี้ กรณีศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องคดีไซยะบุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ทีมงาน ThaiEurope.net
กฎระเบียบอียูเกี่ยวกับไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ : ผลกระทบต่อธุรกิจไทย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ธรรศ จรบุรี
แก้ปัญหารุกคลอง ขวางทางฟลัดเวย์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
ศรัณย์ กิจวศิน
"หยวน' ..สกุลเงินเศรษฐกิจโลกใหม่?
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
พิริยาพรรณ ไทยสุริโย
ไลฟ์โชว์ เครื่องมือส่งเสริมการขาย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
ฐิตารีย์ ลิขิตธนธรรม
แบงก์แกร่งแค่ไหนดูได้ที่ทุน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
Inside India
เมื่อจีนเชิญอินเดียเข้าร่วมประชุมเอเปค 2014
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ศุภวัชร์ มาลานนท์
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการกำหนดมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์
แก้ปริศนาแห่งทศวรรษ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
พลวัตทางยุทธศาสตร์ในเอเชียแปซิฟิก (2)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
อาร์ม ตั้งนิรันดร
ปรัชญาสุดฮิต : ร้อนเพิ่มเย็น เย็นเพิ่มร้อน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ดร.โสภณ พรโชคชัย
จิตใจสูงส่งของตะวันตกที่ไทยพึงสังวร
วันที่ 14 ธันวาคม 2555
ดร. อาจารี ถาวรมาศ
อียูคว่ำบาตรไทย ? การเมืองชะงัก แต่ธุรกิจต้องเดินหน้า
วันที่ 14 กรกฎาคม 2557
มงคล ลีลาธรรม
เมื่อแมลงเม่ารู้เท่าทันกองไฟ
วันที่ 6 มิถุนายน 2555
ธีรวัฒน์ ขวัญใจ
80 ปี ระบอบรัฐธรรมนูญไทย
วันที่ 14 มิถุนายน 2555
EU WATCH
โอกาสด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักธุรกิจไทยในอียู
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ความรู้ คู่ การลงทุน
คะแนนและสถิติ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ยศพล ศุภวิจิตรกุล
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555
สิริพร สงบธรรม
โจทย์ สองในห้า
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
กฎหมายกับการพัฒนา
"ภาษีมรดก" เรื่องเก่าที่ควรเอามาปัดฝุ่นใหม่
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ASEAN Insight
การท่องเที่ยวที่ผูกโยงสุขภาพ จะเจาะตลาดตะวันออกกลางอย่างไรดี (1)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
อดุลย์ โชตินิสากรณ์
เรื่องวุ่นๆ ว่าด้วยการส่งออก "เนื้อสด" ของอินเดีย
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ
ควันหลงจากบอลโลก
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
ภูริตา ธนโชคโสภณ
ปัญหาการค้ามนุษย์กับการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
นงนภัส ปิฏฐปาตี
ยุคคสช. ถือหุ้นไทยต้องใจแข็ง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
เอกรัตน์ สาธุธรรม
ปมต่างด้าวสื่อสาร จะเล่นเรื่องนี้กันจริงๆ ไหม?
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
สรัญญา จันทร์สว่าง
'เพิ่มโอกาส-ลดอุปสรรค' ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
วันที่ 1 สิงหาคม 2557
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ฟังแต่ไม่ได้ยิน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
อภิญญา สนหอม
หุ้นเก็งกำไรคืนชีพจริง หรือแค่เกมปล่อยของ
วันที่ 16 มกราคม 2556
คนพันธุ์ N
หมัดเดียวอยู่...
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ทศพร โชคชัยผล
ประชาธิปไตย "ชนเผ่า"
วันที่ 6 มีนาคม 2556
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
จะลงทุนในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันอย่างไร?
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เมื่อประชาชนขอมีส่วนร่วมป้องกันคอร์รัปชัน
วันที่ 20 มิถุนายน 2556
สมชัย จิตสุชน
บทบาทการวิเคราะห์งบประมาณของรัฐสภา (2)
วันที่ 19 สิงหาคม 2556
วาระทีดีอาร์ไอ
เงินอุดหนุนเด็กเล็ก : ถึงเวลาต้องมีหรือยัง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
สุริยัน ปัญญาไว
ศาลปกครอง "ยกคำร้อง" อดีตผู้อำนวยการอภ.
วันที่ 5 กันยายน 2556
วัชรพงศ์ ทองรุ่ง
ปฏิรูปพลังงานไทย ทางไหนดี?
วันที่ 14 กรกฎาคม 2557
อมราพร สัจจารักษ์ตระกูล
ก่อนจะถึง 4G
วันที่ 18 มิถุนายน 2557
เกาะกระแสวันอาทิตย์
ภาคต่อเจรจา...รัฐบาลคนกลาง กับเงื่อนไขที่ไม่ลงตัว
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
นครินทร์ ศรีเลิศ Bank_tennis@hotmail.com
ปริศนาเงินคงคลัง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ปิยะพร ทองสมบัติ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน - ควรจะคงไว้หรือไม่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ฑิฆัมพร ศรีจันทร์
กลโกงพิศดาร"ลูกต๊อก"ข้าวหาย 30%
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
สุกัญญา ศุภกิจอำนวย
เทกระจาด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
สินธุุ์ชัย ภมรพล
เลิกหวังกับสามัญสำนึก
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน
เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับปริมาณสำรองปิโตรเลียม
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
สมถวิล เทพสวัสดิ์
โอกาสทองของ "คสช"
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ชาลินี กุลแพทย์
คลายปม "เสี่ยหุ้นดัง" รุมทึ้ง BMCL
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์
เรียกศรัทธาความเชื่อมั่น นักลงทุนต่างชาติ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557

advertisement

i-Banner

advertisement

advertisement

advertisement

advertisement