กรุงเทพธุรกิจ

การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บทบรรณาธิการ

คุณสมบัติหน่วยงานรัฐ ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
จากการที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน ในการกำกับดูแล

กาแฟดำ

สนช. กับความโปร่งใส การพิจารณางบประมาณ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. จะเน้นคำว่า “โปร่งใส, ธรรมาภิบาล” ทุกครั้งที่พูดถึงการใช้จ่ายงบประมาณ

แกะรอยการเมือง

ใช่เลย.."ประยุทธ์" นายกฯคนที่ 29
หลังจากลุ้นกันมานาน อีกไม่กี่ชั่วโมงเราคงจะได้เห็น นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ตัวเป็นๆ กันแล้ว ในช่วงเวลา 10.00 น.

ทัศนะจากผู้อ่าน

เกษียณอายุราชการ ในมุมมอง PR
30 ก.ย ของทุกปี เป็นวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการที่มีอายุ 60 ปี ไม่ว่าใคร เจ้านาย ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน

หมายเหตุบก.

คอลัมน์นิสต์

ดร.บวร ปภัสราทร
วนไปวนมากลับมาที่เดิม
วันที่ 18 สิงหาคม 2557
ก้าวไกลไปกับ...นวัตกรรมสังคม
ความสำเร็จง่ายๆ ด้วยการ...รอคอยความสุข
วันที่ 1 สิงหาคม 2557
ไชยันต์ ไชยพร
นายกรัฐมนตรี ?
วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ดร.พสุ เดชะรินทร์
Michael Kors
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
ไพโรจน์  วงศ์วิภานนท์
Divergence Diversity and Convergence (29) รัฐกับตลาด
วันที่ 13 สิงหาคม 2557
ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
คสช. ฟังหูไว้หู โปรดระวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วันที่ 21 สิงหาคม 2557
ชำนาญ จันทร์เรือง
พจนานุกรมฉบับ Bad Girls
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
ดร.อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร
อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย
วันที่ 14 สิงหาคม 2557
เรือรบ เมืองมั่น
ก้าวคืบอาเซียนของอินเดีย ด้วยนโยบายมุ่งตะวันออก
วันที่ 21 สิงหาคม 2557
ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
ความสัมพันธ์ไทย-จีนในยุค คสช. เป็นอย่างไร
วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
การปฏิรูปเศรษฐกิจคอร์รัปชันในมิติทางเศรษฐศาสตร์ (3)
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
ดร.ไสว บุญมา
เหตุการณ์ในกายอานาอาจนำมาเป็นฐานของการปฏิรูป
วันที่ 15 สิงหาคม 2557
ดร.ทัศนีย์ บุนนาค
รอยเท้าแฝงของน้ำบนเส้นทางการผลิต
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
สุกัญญา หาญตระกูล
หญิงไทยกับการกระจุกตัวของอำนาจทางการเมือง
วันที่ 8 สิงหาคม 2557
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
เรียนรู้จากเพื่อนบ้าน กรณี "บังซาโมโร" (จบ)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
มุมมองบ้านสามย่าน
การควบรวมกิจการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ทศวรรษ
วันที่ 21 สิงหาคม 2557
สกล หาญสุทธิวารินทร์
สิทธิ ความเป็นแม่ อันเกี่ยวกับเด็กอุ้มบุญ
วันที่ 12 สิงหาคม 2557
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
สังคมดราม่ากับอารมณ์ในโลกออนไลน์
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
เสื้อแดงระหว่างเขาควาย
วันที่ 28 มีนาคม 2556
นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
ตลาดหุ้นเจนวาย
วันที่ 25 ธันวาคม 2556
แจงสี่เบี้ย
จะทำอย่างไร?...กับการเงินนอกระบบ
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
สกว.ชวนคิด
เพียร์โค้ช - อีกหนึ่งแนวคิดเพื่อสร้างอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่
วันที่ 6 มกราคม 2557
โกศล อนุสิม
ปฏิรูปองค์การมหาชน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
กนกนภา  เพิ่มบุญพา
เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า?
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
"อาหารที่ถูกทิ้ง" (Food Waste) : ปัญหาท้าทายรัฐบาลฮ่องกง (ตอนที่ 1)
วันที่ 12 สิงหาคม 2557
ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ
Macroprudential ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
กุลชา จรุงกิจอนันต์
การตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกิจการโทรคมนาคม
วันที่ 9 ตุลาคม 2556
สุทธิพันธ์ ภู่ระหงษ์
หุ้นไทยไม่สะท้านแบล็คลิสต์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
นฤมล  คนึงสุขเกษม
เฮอริเคนประวัติศาสตร์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
อรวรรณ หอยจันทร์
ประมาท-สะเพร่าเหตุตึกถล่มซ้ำ
วันที่ 14 สิงหาคม 2557
สิรินาฏ ศิริสุนทร
จะจดจำ ไม่มีวันลืม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
ประนอม บุญล้ำ
ยุทธศาสตร์งบประมาณยุค คสช.
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
ธุรกิจขุดทองจากฐานของพีระมิด
วันที่ 8 สิงหาคม 2557
อภิญญา มั่นช้อย
อย่าหลงระเริงกับหุ้นขึ้น
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
ณัฐพล  หวังทรัพย์
พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านส่งกลิ่น
วันที่ 24 ธันวาคม 2555
จันทร์จิรา พงษ์ราย
"วันคุ้มครองโลก" เราทำอะไรเพื่อรักษาโลกใบนี้
วันที่ 22 เมษายน 2557
ทนงศักดิ์ วัฒนบวรกุล
ถึงฤดูเตือนภัย"สงกรานต์" "ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ ลดตาย"
วันที่ 8 เมษายน 2557
ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
ใยไม่พูดกัน
วันที่ 15 ธันวาคม 2556
รศ.ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข
Re-energize... เติมไฟพนักงาน
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
สุพรรณี พุฒิพิสุทธิ์
เงินโอนคนจนไม่ใช่ของฟรี
วันที่ 13 สิงหาคม 2557
สฤณี อาชวานันทกุล
เกมกับสังคมสมัยใหม่: สิ่งที่กองเซนเซอร์ไม่เข้าใจ
วันที่ 18 สิงหาคม 2557
ประชา บูรพาวิถี
ยุทธการ "โลกล้อมไทย"
วันที่ 15 สิงหาคม 2557
เฉลา กาญจนา
ใช่เลย.."ประยุทธ์" นายกฯคนที่ 29
วันที่ 21 สิงหาคม 2557
วีระศักดิ์  พงศ์อักษร
หน้าที่แค่ชั่วคราว....อำนาจอย่ากุมไว้นาน!
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
ดวงกมล  อิทธิสารนัย
เลื่อนเคาะปมขัดแย้ง สธ.
วันที่ 17 ธันวาคม 2556
ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
..ฉีดยาแล้วตายในสหรัฐ... กรณีศึกษาบทเรียนในประเทศไทย
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
กอบศักดิ์ ภูตระกูล
บทเรียนจากปี 40
วันที่ 5 เมษายน 2556
วิภานันท์ ประสมปลื้ม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ทะเบียนห้ามโทร) ของสิงคโปร์
วันที่ 13 สิงหาคม 2557
ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
ระบบงานยุติธรรมกับบริบททางสังคม
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
หัสกร กิตติจำเริญ
ข้อสังเกตแนวทางการป้องกันซิมดับ
วันที่ 5 มิถุนายน 2556
รศ.วิทยากร เชียงกูล
เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน ดีกว่าระบบทุนนิยมล้วนๆ
วันที่ 11 สิงหาคม 2557
มองอเมริกา
ต้นทุนของประชาธิปไตย : บทเรียนจากสงครามกลางเมืองอเมริกา
วันที่ 21 มกราคม 2557
ศรัญญา ทองทับ
โค้งสุดท้ายแอลพีจี
วันที่ 23 สิงหาคม 2556
ดร.บัณฑิต นิจถาวร
สมาคมธุรกิจต้องนำภาคเอกชนแก้ปัญหาคอร์รัปชัน
วันที่ 18 สิงหาคม 2557
ปกรณ์ พึ่งเนตร
ยกฟ้องคดีไอร์ปาแย!
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
ดร.ภาพร เอกอรรถพร
บัญชีเบื้องต้น - "กำไรขาดทุน" ยังคำนวณไม่ได้ ก็ต้องประมาณได้
วันที่ 17 มิถุนายน 2556
ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับประเด็นเรื่องพหุนิยมในสื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
วิภาพร จิตสมบูรณ์
ทวงคืน'ปตท.' ทวงคืนรัฐวิสาหกิจเพื่อ...?
วันที่ 5 มีนาคม 2557
climate@risk
การเกษตรกับภาวะโลกร้อน เป้าหมายอนาคตของระบบเกษตรไทยจะเป็นอย่างไร?
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
สฤณี อาชวานันทกุล
ถอดรื้อมายาคติที่ไม่ยั่งยืน : บทเรียนจาก "เสื้อใหม่ของนายธนาคาร" (1)
วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ทีมงาน ThaiEurope.net
กฎระเบียบอียูเกี่ยวกับไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ : ผลกระทบต่อธุรกิจไทย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ธรรศ จรบุรี
แก้ปัญหารุกคลอง ขวางทางฟลัดเวย์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
ศรัณย์ กิจวศิน
หนี้เอกชนกับดอกเบี้ยขาขึ้น!
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
พิริยาพรรณ ไทยสุริโย
ไลฟ์โชว์ เครื่องมือส่งเสริมการขาย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
ฐิตารีย์ ลิขิตธนธรรม
จาก FATCA สู่เหรียญเด็กน้อย
วันที่ 5 สิงหาคม 2557
Inside India
เมื่อจีนเชิญอินเดียเข้าร่วมประชุมเอเปค 2014
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ศุภวัชร์ มาลานนท์
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการกำหนดมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์
คนธรรพ์คำนึง
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
เขื่อนไซยะบุรีกับผลกระทบต่อพันธุ์ปลา
วันที่ 18 สิงหาคม 2557
อาร์ม ตั้งนิรันดร
Chinnovation : เอกลักษณ์ของนวัตกรรมจีน
วันที่ 14 สิงหาคม 2557
ดร.โสภณ พรโชคชัย
จิตใจสูงส่งของตะวันตกที่ไทยพึงสังวร
วันที่ 14 ธันวาคม 2555
ดร. อาจารี ถาวรมาศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : ทางเลือกใหม่เพื่อผลักดันการดำเนินความสัมพันธ์ไทย-อียู
วันที่ 11 สิงหาคม 2557
มงคล ลีลาธรรม
เมื่อแมลงเม่ารู้เท่าทันกองไฟ
วันที่ 6 มิถุนายน 2555
ธีรวัฒน์ ขวัญใจ
80 ปี ระบอบรัฐธรรมนูญไทย
วันที่ 14 มิถุนายน 2555
EU WATCH
โอกาสด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักธุรกิจไทยในอียู
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ความรู้ คู่ การลงทุน
กรรมการอิสระ ที่อาจ(ไม่)อิสระจริง
วันที่ 21 สิงหาคม 2557
ยศพล ศุภวิจิตรกุล
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555
สิริพร สงบธรรม
โจทย์ สองในห้า
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
กฎหมายกับการพัฒนา
นิติรัฐกับความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ASEAN Insight
เศรษฐกิจพอเพียงของลาว คืนความสุขให้ประชาชน
วันที่ 21 สิงหาคม 2557
อดุลย์ โชตินิสากรณ์
วาบหวิว..ว่าด้วยชุดชั้นในแดนภารตะ
วันที่ 13 สิงหาคม 2557
ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ
มือที่สร้างโลก
วันที่ 12 สิงหาคม 2557
ภูริตา ธนโชคโสภณ
ปัญหาการค้ามนุษย์กับการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
นงนภัส ปิฏฐปาตี
ยุคคสช. ถือหุ้นไทยต้องใจแข็ง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
เอกรัตน์ สาธุธรรม
"ความหวัง" ผู้ค้าไอทีครึ่งปีหลัง
วันที่ 8 สิงหาคม 2557
สรัญญา จันทร์สว่าง
ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว แรงส่งฟื้นธุรกิจไฮซีซัน
วันที่ 15 สิงหาคม 2557
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ZMapp ปราบ Ebola สำเร็จ
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
อภิญญา สนหอม
หุ้นเก็งกำไรคืนชีพจริง หรือแค่เกมปล่อยของ
วันที่ 16 มกราคม 2556
คนพันธุ์ N
ผู้นำที่มีจริยธรรมแท้จริง
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
ทศพร โชคชัยผล
ประชาธิปไตย "ชนเผ่า"
วันที่ 6 มีนาคม 2556
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
จะลงทุนในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันอย่างไร?
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)
วันที่ 15 สิงหาคม 2557
ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เมื่อประชาชนขอมีส่วนร่วมป้องกันคอร์รัปชัน
วันที่ 20 มิถุนายน 2556
สมชัย จิตสุชน
บทบาทการวิเคราะห์งบประมาณของรัฐสภา (2)
วันที่ 19 สิงหาคม 2556
วาระทีดีอาร์ไอ
ปัญหา "เทปสีแดง" กับความง่ายในการประกอบธุรกิจ
วันที่ 14 สิงหาคม 2557
สุริยัน ปัญญาไว
ศาลปกครอง "ยกคำร้อง" อดีตผู้อำนวยการอภ.
วันที่ 5 กันยายน 2556
วัชรพงศ์ ทองรุ่ง
ปมรื้อไอพีพี 5,000 เมกะวัตต์
วันที่ 4 สิงหาคม 2557
อมราพร สัจจารักษ์ตระกูล
ก่อนจะถึง 4G
วันที่ 18 มิถุนายน 2557
เกาะกระแสวันอาทิตย์
ภาคต่อเจรจา...รัฐบาลคนกลาง กับเงื่อนไขที่ไม่ลงตัว
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
นครินทร์ ศรีเลิศ Bank_tennis@hotmail.com
ความคุ้มค่า-โปร่งใส โจทย์ใหญ่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานฯ
วันที่ 11 สิงหาคม 2557
ปิยะพร ทองสมบัติ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน - ควรจะคงไว้หรือไม่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ฑิฆัมพร ศรีจันทร์
94 ปีพาณิชย์ต้องมุ่งโปร่งใส กอบกู้เกียรติภูมิกลับคืน
วันที่ 18 สิงหาคม 2557
สุกัญญา ศุภกิจอำนวย
เทกระจาด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
สินธุุ์ชัย ภมรพล
"พลังงานทางเลือก" พร้อมใช้กันหรือยัง
วันที่ 21 สิงหาคม 2557
กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน
ปฏิรูปพลังงาน จะเอาน้ำมัน ยูโร 2 หรือ ยูโร 4 ดี?
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
สมถวิล เทพสวัสดิ์
โอกาสทองของ "คสช"
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ชาลินี กุลแพทย์
'คอนเทนต์เจ๋ง' ชี้ตัวผู้ชนะดิจิทัล
วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์
เรียกศรัทธาความเชื่อมั่น นักลงทุนต่างชาติ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สาวิตรี รินวงษ์
รื้อโครงสร้างภาษี เศรษฐีขนหน้าแข้งไม่ร่วง!!
วันที่ 12 สิงหาคม 2557

advertisement

i-Banner

advertisement

advertisement

advertisement

advertisement