กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ
ad a1

การเมือง : คุณภาพชีวิต

วันที่ 24 เมษายน 2555 07:26

จริงหรือ 27 เม.ย.'ร้อนสุด'ในรอบปี?

ภาพประกอบข่าว
TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

อุตุฯ ระบุอย่าตื่นกลัวว่า 27เม.ย.อากาศจะร้อนที่สุด เพราะจากสถิติรอบ 61 ปีร้อนสุดแค่สองครั้ง คือพ.ศ.2497 และ 2502 เท่านั้น

ศูนยภูมิอากาศสํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เผยแพร่บทความ"จริงหรือ วันที่ 27 เมษายนจะมีอากาศร้อนที่สุดในรอบปี?" ซึ่งได้รับคำตอบว่า"น้อยมาก"เพราะจากสถิติในรอบ 61 ปีนั้นในวันดังกล่าว กทม.ร้อนที่สุดแค่ 2ครั้งเท่านั้น

ในบทความดังกล่าวระบุว่า...

 ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีอากาศร้อนอบอ้าวและบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
อากาศร้อนจัด (อุณหภูมิสูงสุด ≥ 40.0 องศา) ซึ่งเป็นสภาพอากาศปกติสําหรับในช่วงฤดูร้อน โดยฤดูร้อนของไทยจะ
เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์
โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ทุกภาคของประเทศมีอากาศร้อนที่สุดในรอบป เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีดวงอาทิตยอยู่เกือบตรงศรีษะในเวลาเที่ยงวัน ทําให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตยอย่าเต็มที่ สภาพอากาศโดยทั่วไปจึงร้อนอบอ้าว หลายคนมักจะเข้าใจกันอยูตลอดมาว่าวันที่มีอากาศร้อนที่สุดในรอบปของประเทศไทยจะตรงกับวันที่27 เมษายน

ความเป็นจริงก็คือวันดังก่ล่าวเป็นวันที่ตําแหน่งของดวงอาทิตยในตอนเที่ยงวันจะอยูตรงกับศีรษะของคนในกรุงเทพมหานครเท่านั้น หลังจากนั้นตําแหน่งของดวงอาทิตยก็จะขยับขึ้นไปทางเหนือตามลําดับและจะอยูตอนเหนือสุดของประเทศไทยประมาณวันที่ 23 พฤษภาคม จากนั้นยังคงเลื่อนขึ้นไปทาง เหนือต่อไป และจะเลื่อนกลับลงมาตรงกับกรุงเทพมหานครอีกครั้งประมาณวันที่ 16 สิงหาคม

สําหรับวันที่ 27 เมษายนนั้น กรุงเทพมหานคร จะมีอากาศร้อนที่สุดหรือไม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวัน
ดังกล่าว หากวันนั้นมีเมฆมาก มีฝนตก หรือมีลมพัดแรง ก็จะส่งผลใหอากาศคลายความร้อนอบอ้าวลงกว่าวันอื่นที่มี
ท้องฟ้าแจ่มใสหรือมีลมอ่อน และ จากข้อมูลสถิติอุณหภูมิสูงที่สุดในเดือนเมษายนของกรุงเทพมหานครในรอบ  61 ปี
(พ.ศ.2494-2554)  พบว่า กรุงเทพมหานครมีอุณหภูมิสูงที่สุดตรงกับวันที่ 27  เมษายน  เพียง 2  ครั้งเท่านั้น คือในป
พ.ศ.2497 และ  2502

จากข้อมูลของกรุงเทพมหานครดังกล่าว จะเห็นว่าตําแหน่งของดวงอาทิตยที่อยู่ตรงศีรษะตอนเที่ยงวันของ
วันที่ 27 เมษายน  เป็นเพียงปัจจัยป่ระกอบตัวหนึ่งเท่านั้น แม้จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําใหบริเวณนั้นได้รับแสงอาทิตยเต็มที่และมีโอกาสที่จะมีสภาวะอากาศร้อนจัดมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆก็ตาม แต่ในบางปอาจมีปัจจัยอื่นที่ทําใหอากาศคลายความร้อนอบอ้าวลง และทําให้วันที่มีอากาศร้อนที่สุดอยูในช่วงเวลาอื่นแทนที่จะเป็นวันที่ 27 เมษายนได้

 

Tags : อุตุฯ อากาศร้อน

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2

advertisement