กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

ไอที-นวัตกรรม : วิทยาศาสตร์

วันที่ 6 สิงหาคม 2555 04:10

'จาน' 4 สถาปัตย์อาเซียน

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

สถาปัตย์ มจธ. สร้างศิลปะ ร่วม 4 เสืออาเซียน ดีไซน์ “จานอาหาร” อัตลักษณ์การกิน-อยู่ ที่สื่อสารความเป็นตัวตนของแต่ละชนชาติ

   สถาปัตย์ มจธ. สร้างศิลปะ ร่วม 4 เสืออาเซียน ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและมาเลเซีย ดีไซน์ “จานอาหาร” อัตลักษณ์การกิน-อยู่ ที่สื่อสารความเป็นตัวตนของแต่ละชนชาติ

 หลังจากที่ตัวแทนนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ (SoA+D) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง วัฒนธรรม วิถีชีวิต ชุมชน สังคม อาหาร และการออกแบบภายใต้โครงการ Neighbor Program  ซึ่งดำเนินการร่วมกับนักศึกษาจาก 4 สถาบันในภูมิภาคอาเซียน คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมจธ. ของไทย ล่าสุด นักศึกษาจากทั้ง 4 สถาบันได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบร่วมกันภายใต้หัวข้อ “We Are What We Eat”  ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชนชาติผ่านอาหารและวัฒนธรรมการกิน

 นางสาวภัทรสุดา  ประดิษฐอาชีพ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มจธ.  กล่าวถึง ผลงานการออกแบบของเธอและเพื่อนๆ อีก 3 ประเทศว่าได้แนวคิดจากการเชื่อมโยงสังคม ชุมชนและภาชนะใส่อาหารของแต่ละประเทศ เข้าไว้ด้วยกัน โดยการสื่อความหมายออกมาผ่านอาหารแทนการใช้คำพูด

 เช่น ตะกร้าที่มีใบตองฉีกเป็นเส้นสานกันเพื่อวางอาหาร หมายถึงทั้ง 4 ประเทศมีการนำใบตองมาใช้ประโยชน์เหมือนกัน จึงสื่อความหมายแทนการสานสัมพันธ์ด้วยใบตองที่มีอยู่ทุกประเทศ ซึ่งนอกจากใบตองแล้วยังมีวัฒนธรรมการบริโภคเครื่องเทศที่ทั้ง 4 ประเทศล้วนมีการบริโภคกันอย่างกว้างขวาง

 หรืออีกชิ้นงานที่เป็นจานไม้สานมีกระทงใบตองวางด้านบน เพื่อแสดงค่านิยมของการเลือกใช้ภาชนะใส่อาหารของทั้ง 4 ประเทศที่มีการใช้ใบตองใส่อาหารเหมือนกัน

  “เราออกแบบภาชนะใส่อาหารรูปแบบต่างๆ ที่เรานำมาจากแต่ละประเทศ แต่ละชิ้นบ่งบอกถึง    อัตลักษณ์ของตัวเอง ยกตัวอย่างตะกร้าใส่เครื่องเทศชิ้นนี้ ถ้าสังเกตให้ดีบนใบตองจะมีเครื่องเทศที่เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารเหมือนกัน เพื่อนชาวสิงคโปร์เสนอการออกแบบจัดวางเครื่องเทศให้สะกดเป็นคำว่า กิน ในภาษาไทยแต่ใช้เครื่องเทศแบบที่สิงคโปร์ก็มีเหมือนกัน

  หรืออีกจานที่เป็นจานไม้สานและมีกระทงใบตองวางด้านบนนั้นมีแนวคิดจากวัฒนธรรมการกินของประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซียที่ไม่นิยมการล้างจาน แต่มักนำใบตองหรือกระดาษวางบนจานไม้สานเพื่อใส่อาหาร เมื่อกินเสร็จก็จะทิ้งเฉพาะกระดาษหรือใบตองที่ใส่อาหารเท่านั้น จึงเกิดแนวคิดผสมผสานวัฒนธรรมแบบไทยเข้าไปในผลงานด้วยการพับใบตองเป็นกระทง

 และอีกชิ้นงานเป็นจานที่เราใช้ศิลปะการวาดภาพวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารของแต่ละประเทศพร้อมทั้งวาดภาพพวกเราทั้ง 4 คนลงไปในจาน และนำเครื่องเทศที่นิยมบริโภคเหมือนกันทั้ง 4 ประเทศมาวางล้อมภาพวาดเหล่านั้น เพื่อสื่อความหมายแทนพวกเรา 4 คนที่มาจากคนละประเทศมาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานจนสำเร็จได้

เพราะจริงๆ แล้วพวกเราไม่ได้แตกต่างกันเลย นอกจากนี้ยังมีการจัดจานของเพื่อนๆ คนอื่นในกลุ่มที่พยายามจะสื่อความหมายถึงความเป็นอาเซียนอีกด้วย ซึ่งกว่าจะเกิดเป็นผลงานนี้ได้ พวกเราเริ่มจากการไปเก็บข้อมูลทั้งด้านการศึกษาออกแบบ วัฒนธรรม    วิถีชีวิต ที่ประเทศสิงคโปร์ และมาคุยกันถึงความเหมือนและความต่าง กลั่นกรองความคิดด้านการออกแบบร่วมกันเพื่อสื่อสารแทนคำพูดและการวาดภาพ จนออกมาเป็นผลงานที่เราคิดว่าสามารถเชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันได้”

 เค็นทาโร่ ฮิโรกิ ประธานสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มจธ.  กล่าวถึงโครงการ Neighbor Program ว่าเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการออกแบบของอาเซียนคือ  SoA+D  (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ)  มจธ.  Binus University   จาก        อิโดนีเซีย   Lasalle College of Arts จากสิงคโปร์ และ Dasein Academy of Art จากมาเลเซีย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชุมชน สังคม และการออกแบบ เชื่อมสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกัน โดยการส่งนักศึกษาที่เรียนด้านการออกแบบไปทำเวิร์คช็อปแล้วกลับมาสร้างสรรค์ผลงาน

 นักศึกษาจาก 4 ประเทศรุ่นนี้มี 16 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 4 คน โดยภายในหนึ่งกลุ่มจะมีนักศึกษาครบทั้ง 4 ประเทศร่วมกันแบ่งปันและสร้างสรรค์งานออกแบบขึ้นมาจากประสบการณ์ และการทำเวิร์คช็อป อีกทั้ง เค็นทาโร่  ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าถึงแม้โครงการในปีนี้จะจบไปแล้วแต่จะมีการจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้เพื่อต่อยอดแนวคิดการออกแบบให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้มีโอกาสไปเรียนรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิด และวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

Tags : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาเซียน จาน อาหาร

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2

advertisement