กรุงเทพธุรกิจ

ad a1

การเงิน - การลงทุน : บทวิจัยเศรษฐกิจ

วันที่ 24 มีนาคม 2554 16:52

ปฎิรูปตลาดทุนไทย...(ตอน 3)

TOOLS
  • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
    ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
    ออนไลน์ ได้ทันที

    คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

    คัดลอก
  •   ขนาดตัวอักษร
  • พิมพ์ข่าวนี้
  • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

ปฎิรูปตลาดทุน...(ตอน 3) "กฎหมายใหม่" เสริมศักยภาพตลาดทุนไทย

ตามที่ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายปฏิรูปตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อยกเลิกการผูกขาดและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ไทยในตอนที่ผ่านมา พบว่าในแผนพัฒนาตลาดทุนไทยยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายเดิมให้สอดคล้องและยืดหยุ่นต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันให้มากขึ้น ตลอดจนนำเสนอร่างกฎหมายใหม่ที่จะเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มาตรการหลัก 8 มาตรการและ 34 มาตรการเสริมภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนไทยสามารถดำเนินการได้อย่างบรรลุผลยิ่งขึ้น  ได้แก่

การปฏิรูปกฎหมายการพัฒนาตลาดทุน

ประกอบด้วยกฎหมายส่งเสริมการควบรวมกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่มุ่งสร้างระบบการออมระยะยาวให้กับประเทศ และเป็นหลักประกันให้กับประชากรในวัยเกษียณโดยเฉพาะผู้ที่อยู่นอกระบบการจ้างงานให้มีความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินคงคลังของไทย ในแง่ของบทลงโทษผู้กระทำผิด แผนพัฒนาฯ ได้ให้ความสำคัญกับ กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดี (แพ่ง/ปกครอง) และกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ซึ่งจะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเอาผิดผู้กระทำผิดในตลาดทุนผ่านบทลงโทษทางแพ่งที่กำหนดกรอบลงโทษหลากหลาย และการเปิดให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ได้

• การปรับปรุงกฎหมายภาษีสำหรับการพัฒนาตลาดทุน

เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและขยายขนาดของตลาดทุน  ซึ่งในแผนพัฒนาฯ ได้ระบุให้มีการแก้ไขภาษีเพื่อการควบรวมกิจการ กฎหมายเพื่อขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อนสำหรับเงินได้ปันผลในระดับนิติบุคคล กฎหมายเพื่อสนับสนุนการลงทุนผ่านตัวกลาง รวมถึงกฎหมายภาษีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และที่น่าสนใจคือ กฎหมายหนุนการลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ การลงทุนในตราสารตามหลักศาสนาอิสลาม (Sukuk) ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบใหม่ในตลาดทุนไทยมากขึ้น

การผลักดันกฎหมายเหล่านี้ นับเป็นเรื่องสำคัญและเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมตลาดต่างๆ ทั้งผู้ประกอบธรุกิจและ นักลงทุน ในด้านธุรกิจได้แก่การเพิ่มศักยภาพของกลุ่มธุรกิจไทยให้แข็งแกร่งและมีขนาดใหญ่ขึ้น เช่นกฎหมายเพื่อการควบรวมกิจการ กฎหมายส่งเสริมธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ขณะที่กฎหมายภาษีจะช่วยลดอุปสรรคทางภาษี สร้างระบบการจัดเก็บภาษีที่มีความเป็นกลาง สร้างความทัดเทียมระหว่างผู้ลงทุนและผู้ระดมทุน โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีถือเป็นแรงจูงใจที่จะสนับสนุนธุรกรรมตลาดทุนบางประเภทให้เกิดขึ้น

ในด้านผู้ลงทุน นอกจากจะได้รับประโยชน์จากทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย ตลอดจนมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่ครบถ้วนแล้ว ยังไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงการลงทุนในระดับที่สูงจนเกินไปด้วยกฎหมายใหม่ที่พร้อมให้ความคุ้มครองทั้งระบบตรวจสอบและการลงโทษผู้กระทำผิดที่เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การแก้ไขกฎหมายจึงนับเป็นทางออกสำคัญของการพัฒนาตลาดทุนไทย ที่จะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นจากทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อยอดไปถึงการสร้างความมั่นคงให้กับตลาดทุนไทยในระยะยาวนั่นเอง

โดย : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Tags : ปฎิรูปตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ

Adsense

advertisement

advertisement

advertisement

advertisement