กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

การเงิน - การลงทุน : กองทุน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 16:01

เอ็มเอฟซีออกMK12S1คาดผลตอบแทน3.3%

ประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิด MK12S1 ลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ คาดผลตอบแทน 3.30%ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.55

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 12 ซีรี่ส์ 1 เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ คาดโอกาสรับผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 3.30 ต่อปี โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศ และตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนจะลงทุนดังนี้ ตราสารหนี้ในประเทศ ได้แก่ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจการเคหะแห่งชาติ ร้อยละ 56 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 1.79 ต่อปี 

ตราสารต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝากประจำของธนาคาร  Union National Bank ร้อยละ 24 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.87 ต่อปี  เงินฝากประจำของธนาคาร First Gulf Bank ร้อยละ 20 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.71 ต่อปี 

โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม เช่น พันธบัตรรัฐบาลไทย ธนาคารเกียรตินาคิน บจก. อยุธยาดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง พันธบัตรรัฐบาลเกาหลี  China Construction Bank เป็นต้น หรือตราสารอื่นที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้คือ ไม่ต่ำกว่า BBB-

ทั้งนี้ประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนก่อนหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 3.37 ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนร้อยละ 0.07 และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 3.30 ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป  บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

กองทุนเปิด MK12S1 เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก และไม่ต้องเสียภาษีของผลตอบแทนสำหรับบุคคลธรรมดา โดยลงทุนได้ในระยะเวลาปานกลางถึงระยะยาว  และสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ ซึ่งหลังครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MM-GOV) ซึ่งเป็นกองทุนตลาดเงิน เพื่อผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับโอกาสที่ดีจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องต่อไป 

Tags : ประภา ปูรณโชติ บลจ.เอ็มเอฟซี กองทุนตราสารหนี้

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position SYNERGY-E

advertisement