กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

การเงิน - การลงทุน

วันที่ 6 สิงหาคม 2555 16:52

5เดือนแรกเบี้ยประกันภัยพุ่ง2.1แสนล้าน

ประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

คปภ.เผย 5 เดือนแรกเบี้ยประกันภัยรวมเพิ่มขึ้นกว่า 2.1 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน

นายประเวช  องอาจสิทธิกุล  เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันภัยช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2555 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง     โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น 215,443 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 19.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ธุรกิจประกันชีวิต มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง รวมทั้งสิ้น 145,643 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 16.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด คือ การประกันชีวิตประเภทสามัญ จำนวน 121,959 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 17.66  รองลงมาการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม จำนวน 18,138 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 17.52 และการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจำนวน 2,078 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 12.15

ธุรกิจประกันวินาศภัย มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง รวมทั้งสิ้น 69,799 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ   23.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด คือ การประกันภัยรถ จำนวน 40,567 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 19.08 รองลงมาการประกันภัยเบ็ดเตล็ด จำนวน 23,014 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 33.86 และการประกันอัคคีภัย จำนวน 4,115 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 23.33  

ทั้งนี้ วันที่ ณ  31 พฤษภาคม  2555  มีจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยรายใหม่ รวมทั้งสิ้น 21,515,247 ราย ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.72  คิดเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม 32,774,630 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน 2,199,470 ราย เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,426,623 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.47 และกรมธรรม์ประกันวินาศภัย จำนวน 19,315,777 ราย ขยายตัวร้อยละ 11.84 เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัย 31,348,007 ล้านบาท

ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยมีการขยายตัวอย่างมั่นคง ทำให้ ณ 31 พฤษภาคม 2555 ธุรกิจประกันชีวิตมีกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ รวมทั้งสิ้นจำนวน 18,912,226 ราย คิดเป็นสัดส่วนผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อจำนวนประชากรร้อยละ 29.08 และธุรกิจประกันวินาศภัย มีจำนวนผู้ทำประกันวินาศภัย รวมทั้งสิ้น 19,315,777 ราย ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.84

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมประกันภัยมีพัฒนาการที่ดีมาเป็นลำดับประชาชนและผู้เอาประกันภัยมีความมั่นใจต่อธุรกิจประกันภัย และเห็นความสำคัญของการประกันภัยมากขึ้น ประกอบกับสำนักงาน คปภ. และผู้ประกอบการมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย   ให้มีความหลากหลาย และตรงกับความต้องการของประชาชน จึงเป็นแรงสนับสนุนให้ประชาชนทำประกันภัยมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจประกันภัยเติบโตขึ้นเป็นลำดับ

Tags : ประเวช องอาจสิทธิกุล คปภ. เบี้ยประกัน

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position SYNERGY-E

advertisement