กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

การเงิน - การลงทุน

วันที่ 15 มิถุนายน 2555 18:00

ก.ล.ต. ขยายเวลาให้ SINGHA ส่งงบปี 53

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

ก.ล.ต. ยืดเวลาส่งงบแก้ไข ผลประกอบการงวดปี 53 ของ SINGHA ไปอีก 1 เดือน หลังไม่พบหลักฐานรายการซื้อเครื่องจักร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขยายระยะเวลานำส่งงบการเงินประจำปี 2553 ฉบับแก้ไขให้บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน) หรือ SINGHA ซึ่งครบกำหนดต้องนำส่งต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ตามที่ SINGHA ขอมา
 
ก่อนหน้า ก.ล.ต. ได้แจ้งให้ SINGHA แก้ไขงบการเงินประจำปี 2553 (SINGHA ส่งให้แก่ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555) เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับรายการซื้อเครื่องจักร และรายการบัญชีต่าง ๆ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร รวมทั้ง SINGHA ไม่เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยให้ SINGHA นำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ต่อ ก.ล.ต. พร้อมทั้งเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อสาธารณชนภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 นั้นต่อมา SINGHA มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการนำส่งงบการดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 

เนื่องจาก SINGHA อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐานทางบัญชีและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีใช้ประกอบการตรวจสอบ  ก.ล.ต. พิจารณาแล้วจึงขยายระยะเวลาการนำส่งงบการเงินดังกล่าวตามที่ SINGHA ขอมา
 

Tags : ก.ล.ต. สิงห์ พาราเทค

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position SYNERGY-E

advertisement