กรุงเทพธุรกิจ

การเงิน - การลงทุน : Advertorial

วันที่ 21 กรกฎาคม 2555 00:00

ทางรอดของมนุษย์

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

ฝ่ายวิจัย บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด

ครั้งที่แล้วเราเห็นแล้วว่าโลกาภิวัฒน์ไม่ใช่ทางออกของโลกอนาคตที่ยั่งยืนในภาวการณ์ปัจจุบัน โดยการที่ความกลัวและความโลภของมนุษย์ก็ทำให้ทุกคนต้องการที่จะ"เหลือกินเหลือใช้" ซึ่งการที่อำนาจหนึ่งจะอยู่รอด(อย่างเหลือกินเหลือใช้) ก็ต้องแลกมาด้วยความเสียหายหรือความกดดันในอำนาจอื่นๆ หรืออาจเรียกได้ว่าโลกาภิวัฒน์นี้เป็น Zero-Sum Game ที่มี Win-Lose เท่านั้น ขณะที่การรวมตัวทางภูมิภาคหรือภูมิภาคาภิวัฒน์ถึงแม้จะเป็น Zero-Sum Game เช่นเดียวกัน แต่ก็เป็นเกมที่จะช่วยให้ Win-Win ในบริบทของโลกด้วยการรุกรานทรัพยากรในภูมิภาคอื่นๆหรือด้วยการปกป้องทรัพยากรของภูมิภาคตนเองได้ ขณะที่บางภูมิภาคอาจจำเป็นต้องสูญเสีย


ดังนั้น "ภูมิภาคาภิวัฒน์" นี้ เป็นเพียงทางออกหรือทางแก้ไขจัดการกับปัญหาอย่างสั้นๆและรวดเร็วเท่านั้น แต่ไม่ยั่งยืน เพราะอย่าลืมว่าโลกของเรามีทรัพยากรอย่างจำกัด ซึ่งในที่สุดระยะยาวแล้วโลกได้รับการปกครองโดยภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็จะกลายเป็นโลกาภิวัฒน์ในที่สุด ซึ่งมีทรัพยากรอย่างจำกัด ภาพจึงกลับมาเป็น Zero-Sum Game อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ดูเหมือนว่าไม่มีทางออกที่ดี นอกจากการเข้าไปรุกราน เบียดเบียน ต่างชาติ ต่างภูมิภาค ต่างดาว หรือต่างจักรวาลเรื่อยๆ เพราะเรามีทรัพยากรไม่พอ


เอาละครับ เราเห็นปัญหาแล้วว่าโลกมีทรัพยากรไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดการรุกราน ซึ่งรากของปัญหาเกิดจากแนวคิดว่าไม่มีทรัพยากรใดที่เพียงพอต่อความอยากหรือความโลภของมนุษย์ที่มีไม่จำกัดเลย ขณะที่จริงๆแล้วโลกของเรามีทรัพยากรเพียงพอสำหรับความจำเป็นของทุกคน ดังนั้นทางออกสุดท้ายที่ดีที่สุดสำหรับมวลมนุษยชาติก็ควรจะเป็นการกำจัดความโลภในตัวเองให้หมดไป ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับปุถุชนทั่วไป


หรืออีกทางหนึ่งก็คือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้พสกนิกรชาวไทย คือการจัดการหรือการดำเนินการใดๆควรจะต้องดำเนินตามทางสายกลาง มีสามคุณลักษณะ(สามห่วง) คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ขณะที่จะต้องดำเนินโดยอาศัยหลักการสำคัญสองเรื่อง(สองเงื่อนไข) คือ เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม ซึ่งการจัดการใดที่อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด สามห่วง สองเงื่อนไข นี้ ก็จะนำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด ดังแสดงได้ดังแผนภาพ [Source: NESDB]


กล่าวโดยสรุปแล้ว เราจะเห็นว่าหากโลกาภิวัฒน์และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เราก็คงจะยังเห็นความแตกแยกและความขัดแย้ง การรุกราน เพื่อสนองความโลภของมนุษย์ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเราแยกไม่ออกระหว่าง "ความจำเป็น" กับ "ความต้องการ หรือ ความโลภ" นั่นเอง

 

สามารถเทรด Oil Futures , SET50 Index Futures , Single Stock Futures และเทรดออนไลน์ได้แล้ววันนี้
ที่ ออสสิริส ฟิวเจอร์ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2633 5299

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausiris Futrues Co.,Ltd.
www.ausirisgroup.com
Tel. 02 633 5299

 

Tags : โลกาภิวัฒน์

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position SYNERGY-E

advertisement