พระโคกินข้าว-ข้าวโพด-หญ้า-ธัญญาหาร ผลาหาร-น้ำท่าบริบูรณ์