เวทีสัมมนา โอกาส ความท้าทาย EEC เพืออนาคตประเทศไทย