ประชุมหารือรับทราบแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่โคราช