บีโอไอส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

    ช่วงนี้ใครๆ ก็ต่างพูดถึงอุตสาหกรรมหุ่นยนต์กันอย่างกว้างขวาง หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีคุณประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรม เพราะจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยในการทำงานที่เสี่ยงภัย ทั้งยังเป็นระบบที่มีความแม่นยำสูง ลดการใช้แรงงานมนุษย์ เพื่อนำแรงงานมนุษย์มาใช้ในงานที่ต้องการการตัดสินใจและใช้วิจารณญาณแทน ปัจจุบันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจึงถูกนำมาใช้ในภาคผลิตเป็นจำนวนมาก
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ส่งเสริมการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทั้งสองกลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้ผลิต(Supply Side) หมายถึง ผู้ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และ (2) กลุ่มผู้ที่นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในโครงการ (Demand Side)

(1) กลุ่มผู้ผลิต(Supply Side) ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 – 8 ปี ประกอบด้วย 15 ประเภทกิจการ ดังนี้

กิจการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ประเภทกิจการ สิทธิประโยชน์เช่น
1. ผลิตเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม และมีขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบระบบอัตโนมัติ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
(ไม่จำกัดวงเงินยกเว้นภาษี)
2. ผลิตเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม และขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้วยระบบสมองกลเอง ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
3. ประกอบหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และ/หรือชิ้นส่วน ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
4. บริการออกแบบทางวิศวกรรม ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
(ไม่จำกัดวงเงินยกเว้นภาษี)
กิจการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
ประเภทกิจการ สิทธิประโยชน์เช่น
5. ผลิตอุปกรณ์ส่ง/แพร่/รับสัญญาณสำหรับระบบใยแก้วนำแสง และระบบไร้สาย ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
6. ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับโทรคมนาคม ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
7. ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง/แพร่/รับสัญญาณสำหรับระบบใยแก้วนำแสงและระบบไร้สาย ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
8. ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับโทรคมนาคมอื่นๆ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
9. ผลิตผลิตภัณฑ์ Electronic Control and Measurement สำหรับงานอุตสาหกรรม/เกษตร ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
10. ผลิตชิ้นส่วน Electronic Control and Measurement สำหรับงานอุตสาหกรรมเกษตร/เครื่องมือแพทย์/ยานพาหนะ/เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
11. ผลิตผลิตภัณฑ์ Security Control Equipment ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
12. ผลิตชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ Security Control Equipment ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
13. Microelectronics Design ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
(ไม่จำกัดวงเงินยกเว้นภาษี)
14. Embedded System Design ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
(ไม่จำกัดวงเงินยกเว้นภาษี)
15. พัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
(ไม่จำกัดวงเงินยกเว้นภาษี)
(2) กลุ่มผู้ที่นำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในโครงการ(Demand Side) ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี ร้อยละ 50 ของเงินลงทุน (โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง) ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยโครงการจะต้องนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในสายการผลิตเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น แขนกลสำหรับหยิบชิ้นส่วนเหล็กหล่อหรือเหล็กทุบ ซึ่งเป็นงานที่มีความเสี่ยงและอันตราย

สิทธินี้ให้แก่ทั้งโครงการที่ได้รับส่งเสริมจากบีโอไอที่ดำเนินการอยู่เดิม (เฉพาะโครงการที่สิทธิภาษีนิติบุคคลหมดลงแล้ว หรือเป็นโครงการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) และโครงการที่ไม่ได้รับบีโอไอ แต่ต้องอยู่ในประเภทที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริม

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สำหรับกลุ่มผู้ที่นำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในโครงการ แบ่งเป็น 4 มาตรการย่อย ได้แก่

     1. การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรายละเอียดตัวอย่าง ดังนี้
          - ด้านการประหยัดพลังงาน เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ของเตาหลอมในสายการผลิตผลิตภัณฑ์แก้ว การปรับเปลี่ยนมาใช้พัดลมความเย็นประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Cooling Fan) การเปลี่ยนตู้อบในสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เป็นต้น
          - ด้านการใช้พลังงานทดแทน เช่น การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในสถานประกอบการ การนำน้ำเสียในโครงการมาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพเพื่อทดแทนการซื้อไฟฟ้า เป็นต้น
          - ด้านการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย การติดตั้งระบบ Vent Master เพื่อลดการระบายVolatile Organic Compounds (VOCs) เป็นต้น
     2. การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การติดตั้งระบบขนย้ายสินค้าอัตโนมัติภายในคลังสินค้า การติดตั้งหุ่นยนต์ทำความสะอาดเตาเผา การติดตั้งชุดป้อนวัตถุดิบอัตโนมัติ การติดตั้งเครื่องเอ็กซ์เรย์ที่สายการผลิต เป็นต้น
     3. การวิจัยและออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีคุณสมบัติหรือการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบรุ่นใหม่ การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือการลดของเสียจากกระบวนการผลิต เป็นต้น
     4. การยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่มาตรฐานระดับสากล ได้แก่ การลงทุนเพื่อปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานภาคการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่ระดับมาตรฐานสากลที่ประเทศไทยยังมีผู้ได้รับการรับรองจำนวนน้อย เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการจัดทำมาตรฐานที่เป็นข้อกำหนดในการรับซื้อสินค้าเกษตรของต่างประเทศ เช่น
          - การปรับปรุงกิจการเพื่อให้ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices: GAP)
          - การรับรองผลิตภัณฑ์ตามแนวทางขององค์การพิทักษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council: FSC)
          - การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน ISO 14061 SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT SYSTEM (SFM) เป็นต้น
    สำหรับกลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มผู้ที่นำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในโครงการนี้ ผู้สนใจต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในเดือนธันวาคม 2563

    นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 บอร์ดบีโอไอยังมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยขยายขอบข่ายให้ครอบคลุมถึงการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลพร้อมระบบการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล การนำ Internet of Things มาใช้ในการควบคุมและ/หรือบริการจัดการ เป็นต้น โดยกิจการจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลจากโครงการที่ดำเนินการอยู่เดิม เป็นระยะเวลา 3 ปี ในวงเงินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุน
    ทั้งนี้ข้อมูลเพิ่มเติมมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพนี้ โปรดติดตามในโอกาสต่อไป